Business

ธปท.เปิดบริษัทยื่นขอความช่วยเหลือกองทุน BSF – ชี้เป็นแค่ รพ.สนามไม่ได้ช่วยทุกราย

ธปท. ประกาศแนวทางดำเนินงานกองทุน BSF  พยุงสภาพคล่องตลาดตราสารหนี้ พร้อมเปิดให้บริษัทที่เข้าเงื่อนไข ยื่นขอความช่วยเหลือในกองทุนได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป  ย้ำกองทุน BSF เป็นเพียงโรงพยาบาลสนาม 

นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยแนวทางการดำเนินงาน กรอบการลงทุน และกรอบการบริหารความเสี่ยงของกองทุน BSF ตาม พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 กล่าวว่า กองทุน BSF พร้อมเปิดให้บริษัทที่เข้าเกณฑ์ ยื่นขอความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้ (29 เม.ย.) เป็นต้นไป  จนถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าวงเงินจะครบ 4 แสนล้านบาท

การจัดตั้งกองทุน BSF เพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ เพื่อช่วยให้ภาครัฐมีเครื่องมือไว้พร้อมใช้ในกรณีจำเป็น คล้ายการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ไว้รองรับกรณีที่การระบาดเพิ่มขึ้นจนโรงพยาบาลหลักไม่สามารถดูแลผู้ป่วยได้เพียงพอ เป็นการเตรียมความพร้อมให้มี last resort ในการเข้าไปช่วยเสริมสภาพคล่องโดยไม่ได้ช่วยทั้งหมดหรือช่วยทุกรายที่เข้ามาขอรับความช่วยเหลือ ถ้ามีคนมาใช้น้อยก็จะยิ่งดีเพราะหมายความว่าตลาดตราสารหนี้เอกชนทำหน้าที่ได้ตามปกติ

กองทุน BSF จะมีผู้เข้ามาใช้หรือไม่ใช้ก็ได้  โดยตลาดตราสารหนี้ investment grade เป็นตลาดระดมทุนขนาดใหญ่มีมูลค่ากว่า 3.6  ล้านล้านบาท กว่า 90% เป็นบริษัทที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุนได้ ส่วนใหญ่เป็นการระดมทุนทั่วไป หรือ การระดมทุนผ่านกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ขณะที่ตลาดตราสารหนี้ที่ต่ำกว่า investment grade จะมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) เข้าไปดูแล

ส่วนกรณีที่ระบุว่า หากกองทุน BSF เกิดการขาดทุน กำหนดให้กระทรวงคลังเป็นผู้รับผิดชอบชดเชยให้ ธปท. ไม่เกิน 40,000 ล้านบาทนั้น มองว่า เป็นตัวเลขที่วางไว้เผื่อกรณีเกิดความเสียหายขึ้น ซึ่งเป็นตัวเลขที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ  โดยหากตัวเลขความเสียหายสูงกว่าที่วางไว้ หรือเกิดสถานการณ์เปลี่ยนแปลง  กระทรวงคลังและ ธปท. จะมีการหารือกันอีกครั้ง

สำหรับหลักเกณฑ์ของตราสารหนี้ภาคเอกชนที่กองทุน BSF จะลงทุนได้ ต้องเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและประกอบธุรกิจในประเทศไทย ไม่รวมรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน หรือบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจของสถาบันการเงิน ต้องเป็นบริษัทที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุนได้ (investment grade) อย่างต่ำที่ระดับ BBB- หรือเทียบเท่า และอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารต้องเป็น investment grade

กองทุน BSF จะสนับสนุนสภาพคล่องส่วนที่เหลือหลังจากระดมทุนจากแหล่งอื่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 50% ของยอดตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดเป็นต้น เป็นเพียงการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น อายุไม่เกิน 270 วัน ซึ่งต้นทุนการกู้ยืมจากกองทุน BSF จะสูงกว่าอัตราการกู้ยืมในตลาด โดยเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกองทุน BSF เช่น เงินที่ระดมทุนได้ต้องนำไป rollover หุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดเท่านั้น ห้ามชำระคืนหนี้ให้แก่กรรมการ เจ้าของและผู้ถือหุ้น หรือห้ามจ่ายเงินปันผล เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการลงทุนที่มีธรรมาภิบาลที่ดี

สำหรับบริษัทที่ต้องการขอความช่วยเหลือจากกองทุน BSF สามารถยื่นขอต่อเลขานุการคณะกรรมการลงทุน โดยระบุเหตุผลความจำเป็น ในการขอรับความช่วยเหลือ พร้อมเอกสารตามที่กำหนดก่อนที่ตราสารจะครบกำหนดไถ่ถอนไม่น้อยกว่า 45 วัน

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight