General

‘ทส.’ เร่งช่วยภัยแล้ง – เตรียมพร้อมรับ ‘ฤดูฝน’

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การเตรียมความพร้อมรับน้ำหน้าฝน และสถานการณ์อุทกภัย ตลอดจนการดำเนินโครงการฟื้นฟู และปรับปรุงพื้นที่หรือสถานที่ที่ทส. กำกับดูแล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ระหว่างการประชุม นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้สรุปการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย จังหวัดที่ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 25 จังหวัด 146 อำเภอ 784 ตำบล 4 เทศบาล 6,846 หมู่บ้าน

จนถึงขณะนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน 83.53 ลบ.ม.  เกินเป้าที่วางไว้ (60 ล้าน ลบ.ม.) โดยสนับสนุนเครื่องสูบน้ำกว่า 200 เครื่อง ประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน 420,488 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 198,900 ไร่ พร้อมทั้งสนับสนุนน้ำสะอาดจำนวนกว่า 21 ล้านลิตร โดยการสนับสนุนรถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ และรถบรรทุกน้ำให้กับประชาชนจำนวนกว่า 1,254,000 คน (418,000 ครัวเรือน)

สำหรับภาคเกษตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้การช่วยเหลือภาวะน้ำแล้งพืชสวนในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ 30 จังหวัด ตามมติ ครม. (17 ม.ค.63) ซึ่งกระทรวงได้เข้าดำเนินการสูบน้ำช่วยเหลือแล้วจำนวน 20.44 ล้าน ลบ.ม. พร้อมทั้งแจกจ่ายน้ำในพื้นที่ 3.8 ล้านลิตร ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย 125,789 ไร่

ทั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่เป้าหมาย เร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ อย่างเต็มความสามารถ และให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมโครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับเกษตรกรและการรับน้ำในช่วงฤดูฝน

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team