Politics

5 ปัจจัยประชาชนตัดสินใจเลือก ส.ส.

หลังจากประเทศไทยว่างเว้นจากการเลือกตั้งมานานเกือบ 5 ปี ทำให้กระแสข่าวการเลือกตั้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2562 เป็นเรื่องสำคัญที่ถูกจับตามอง หลายฝ่ายมีการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและศึกษาปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร ส.ส. “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ  1,034 คน ระหว่างวันที่8 – 11 สิงหาคม 2561 สรุปผลดังนี้

“5 ปัจจัยสำคัญ” ที่ประชาชนใช้ตัดสินใจเลือกผู้สมัคร ส.ส. ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป

 1. ความซื่อสัตย์ 27.95% ประเด็นที่อยากรู้ เช่น เรื่องการคดโกง, การได้รับโทษ, การรับสินบน, การซื้อเสียง เป็นต้น
 2. ความรู้ความสามารถ 25.16% ประเด็นที่อยากรู้ เช่น วิสัยทัศน์, ผลงาน การทำงานที่เป็นที่ยอมรับ, การแก้ปัญหา, การกำหนดนโยบาย เป็นต้น
 3. ประวัติส่วนตัว 16.17% ประเด็นที่อยากรู้ เช่น ชีวิตครอบครัว พ่อแม่/ต้นตระกูล, ชีวิตสมรส ภรรยา บุตร, อายุ เป็นต้น
 4. พื้นฐานการศึกษา 15.86% ประเด็นที่อยากรู้ เช่น ประวัติการศึกษา/ผลการเรียน, จบที่ไหน/ระดับใด, รางวัลที่เคยได้รับ เป็นต้น
 5. ประสบการณ์ทางการเมือง 14.86% ประเด็นที่อยากรู้เช่น ทำงานการเมืองมากี่ปี, เป็น ส.ส. มาแล้วกี่สมัย, เคยโดนกลั่นแกล้งหรือไม่ เป็นต้น

ประชาชนอยากได้ผู้สมัคร ส.ส. ที่มาจากอาชีพอะไรมากที่สุด

 1. ข้าราชการ 29.06%
 2. นักธุรกิจ 25.42%
 3. นักกฎหมาย 22.03%
 4. นักวิชาการ 15.98%
 5. ทหาร 7.51%

ประชาชนอยากได้ผู้สมัคร ส.ส. ที่จบการศึกษาทางด้านใดมากที่สุด

 1. เศรษฐศาสตร์ 41.22%
 2. รัฐศาสตร์ 22.01%
 3. บริหารธุรกิจ 14.75%
 4. กฎหมาย 14.53%
 5. รัฐประศาสนศาสตร์ 7.49%

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight