World News

‘พินิจ’จับมือจีนส่งข้าราชการเรียนภาษาจีนรุ่น3


ท่านอัครราชทูต หยัง ซิน รักษาราชการแทนท่านเอกอัครราชทูต หลู่ย์ เจี้ยน สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย, นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์, หลัน ซู่หง อุปทูตจีนฝ่ายวัฒนธรรม และผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน, ฉิน ยู่วเซิน ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน, นายนิยม รัฐอมฤต ศาสตราจารย์ สถาบันพระปกเกล้า, นายสมพล รวยสว่างบุญ รองประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ และนายเนติ ตันติมนตรี รองประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ เป็นประธานการปฐมนิเทศ และเลี้ยงส่งนักศึกษาทุนข้าราชการ ในโครงการเรียนภาษาจีนสำหรับข้าราชการ เส้นทางสายไหมหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน- กรุงเทพ วันที่11 สิงหาคม 2561 จำนวน 29 คน

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight