ดูหนังออนไลน์
Business

‘ถาวร’ ตั้งคณะทำงาน 33 อรหันต์ขุดทุจริต ‘การบินไทย’ อดีต น.1 นำทีม

“ถาวร” ออกคำสั่งตั้ง 33 อรหันต์ขุด ทุจริต “การบินไทย” อดีต น.1 “พล.ต.ท.ชาญเทพ” ทำหน้าที่หัวหน้าทีม ตั้งเป้าทำงานให้จบภายใน 150 วัน อ้างมีคนให้หลักฐานที่ไม่เคยพบมาก่อน

ทุจริต การบินไทย ถาวร

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงคมนาคม ซึ่งกำกับดูแลบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ตนได้ลงนามคำสั่งกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 179/2563 เรื่อง “แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในการบริหารงานกิจการของบริษัทและปัญหาการทุจริต บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชา) ซึ่งทำให้ประสบภาวะขาดทุน” มีเนื้อหาหลักว่า

นับตั้งแต่ตนเข้ากำกับดูแลการบินไทย ได้ตรวจสอบพบภาวะขาดทุนของบริษัทย้อนหลัง 3 ปีต่อเนื่อง คือ ปี 2560 ขาดทุน 2,107 ล้านบาท, ปี 2561 ขาดทุน 11,625 ล้านบาท และ ปี 2562 ขาดทุน 12,042 ล้านบาท จึงมีความกังวลในฐานะผู้กำกับดูแลและได้มีการหารือ มอบนโยบายและพบปะ พูดคุย รับฟังปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการมากกว่า 20 ครั้ง

รวมถึงการขอทราบและให้รายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแผนการจัดหาเครื่องบินระยะที่ 2 จำนวน 38 ลำ แนวทางการบริหารจัดการของบริษัท การแก้ไขปัญหาการจำหน่ายตั๋วโดยสารผ่านตัวแทน (Agent) การแก้ไขปัญหาการทุจริตในบริษัท รวมถึงการขอรับฟังมาตรการ แนวทาง และแผนรองรับการบริหารจัดการบริษัทในช่วงวิฤติโควิด-19 แผนฟื้นฟูบริษัทจากประธานบอร์ดบริษัทและรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) ของบริษัท เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ที่ผ่าน ประกอบการการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงของพนักงานบริษัท อดีตพนักงานบริษัท และนักวิชาการผู้มีความรู้ความเข้าใจในบริษัทจำนวนมากทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เพื่อการนำเสนอ จัดส่งข้อมูล เอกสารหลักฐานที่ไม่เคยพบเห็นหรือปรากฎมาก่อน

ตนจึงได้มีการแต่งตั้งและมอบหมายคณะที่ปรึกษา คณะทำงาน บุคคลทำหน้าที่เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบ ประสานงาน รายงาน และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการทำงาน การแก้ไขปัญหา เพื่อกำหนดเป็นนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานตามที่ตนได้รับมอบหมาย โดยให้ช่วยติดตาม ตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยงานในกำกับดูแลอีกทางหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาคณะทำงานได้เข้าตรวจสอบกระบวนการกำหนดราคาตั๋วโดยสาร การจำหน่ายตั๋วโดยสาร การตรวจสอบการบริหารงานของผู้บริหาร และการเชิญผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลข้อเท็จจริงมาระยะหนึ่งแล้ว

นายถาวรกล่าวต่อว่า แต่เนื่องจากการบินไทยเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ มีโครงสร้างองค์กรและการทำงานที่ซับซ้อน มีวงเงินหมุนเวียนวันละหลายร้อยล้านบาท มีรายได้ปีละกว่า 2 แสนล้านบาท และมีบุคลากรเกินกว่า 20,000 คน ที่ปฏิบัติงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทำให้การตรวจสอบติดตามการบริหารงานกิจการของบริษัท ปัญหาการทุจริตในองค์กรยากแท้ที่คนจำนวนเพียงไม่กี่คนจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และได้ผลสรุปอย่างรอบด้าน ครอบคลุม และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของการบินไทยได้อย่างแท้จริง

ดังนั้น เพื่อให้การกำกับดูแลการบินไทยของตนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และได้ข้อมูลที่แน่ชัด ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนที่ทำให้บริษัทประสบปัญหาการขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาหลายปีว่า สาเหตุที่สำคัญมาจากปัญหา ข้อเท็จจริง และข้อมูลหลักฐานใด หน่วยธุรกิจใด หรือมีบุคคลใดเข้าไปเกี่ยวข้องบ้าง โดยมีหัวข้อหลักในการตรวจสอบข้อเท็จจริง คือ การบริหารงานกิจการของบริษัทและปัญหาการทุจริตในบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการกำหนดนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการของบริษัท และการแก้ไขปัญหาภาวะการ ทุจริต การบินไทย ซึ่งทำให้ประสบภาวะขาดทุน โดยมีองค์ประกอบคณะทำงานจำนวน 33 คนและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ทุจริต การบินไทย ชาญเทพ
พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช

1.องค์ประกอบ

 1. พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นหัวหน้าคณะทำงาน
 2. พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นรองหัวคณะทำงาน
 3. นายชัยวุฒิ ผ่อนแผ้ว คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 4. นายทินกร ปลอดภัย คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 5. นายชัยยุทธ์ ชาญณรงค์ คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 6. นายปรีชาพร สุวัฒโนดม คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 7. นายสัญญา จันทรัตน์ คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 8. พลต.ท.หญิง ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง
 9. นายพิทย อุทัยสาง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโบบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
 10. พล.ต.ต.หญิง ขวัญดา เจษฎานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 11. พล.ต.ต.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ ผู้บังคับการสถาบันฝึกอรมบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 12. พ.ต.อ.ปัญหา กล้าประเสริฐ รองผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจรถไฟ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 13. พ.ต.อ.ธนสินธิ์ ถนอมสินอนันต์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางระกำ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 14. พ.ต.อ. สมชาย เผ่าไทย ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมกทางเศรษฐกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 15. พ.ต.อ.นิติโชติ เพ็ญจำรัส ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำควาผมิดเกี่ยวกับอาชญากรรมกทางเศรษฐกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 16. นายเทพสุ บวรโชติดารา ผู้อำนวยการข่าวกรองการเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 17. พ.ต.ท.อรรถพล อินทะนิน ผู้อำนวยการส่วนสืบสวนทางการเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 18. นายธวัชชัย แก้วคงคา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการข่าว กระทรวงมหาดไทย
 19. ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 20. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 21. พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ จิตต์สะอาด รองผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองกำกับการ1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 22. พ.ต.ท.ทรงกลด พัฒนวราภรณ์ รองผู้กำกับการ (สอบสวน) กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 23. พ.ต.ท.เอกพล แสงอรุณ สารวัตรกองกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 24. พ.ต.ท.ธัชรินทร์ สุวณะศิริ สารวัตร (สอบสวน) กองกำกับการ1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 25. พ.ต.ท.หญิง จันทมา สาตะมาน สารวัตร (สอบสวน) กองกำกับการ5 กองบังคับการกองปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 26. พ.ต.ท.สิปปภาส จาดคล้าย สารวัตร (สอบสวน) กองกำกับการ 5 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 27. พ.ต.ท.ไสว จันทร์มา สารวัตรกองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 28. พ.ต.ต.ศักดิภัทร์ มูลมณี สารวัตร (สอบสวน) กองกับกับการ3 กองบังคับการปราบปรามการะทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 29. ร.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ ก่อเกิด รองสารวัตร (สอบสวน) กองกำกับการ1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 30. ร.ต.อ.พิบูลย์ พงศ์พิสุทธิกุล รองสารวัตร (สอบสวน) กองกำกับการ1 กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 31. พล.ต.ต.กมล เหรียญราชา รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 32. พ.ต.อ.สมชาย เผ่าไทย ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 33. นายฐิตวัฒน์ จิตต์แจ้ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ กรมท่าอากาศยาน (ทย.)

2.อำนาจหน้าที่

 1. ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในการบริหารงานกิจการของบริษัท และปัญหาการ ทุจริต ในทุกรูปแบบของ การบินไทย
 2. ให้บอร์ดบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน บุคคล หรือผู้เกี่ยวข้องที่ผูกพันกับบริษัทในทางกฎหมาย มาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง พร้อมจัดส่งเอกสาร หลักฐานรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
 3. ให้ DD ของบริษัทอำนวยความสะดวกสถานที่ บุคลากรและสิ่งจำเป็นในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่คณะทำงานร้องขอ
 4. ให้หัวหน้าคณะทำงานมอบหมาย แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการตรวจข้อเท็จจริงให้แก่คณะทำงานตามประเด็น หัวข้อเรื่องซึ่งเลขานุการคณะทำงานเสนอหรือเป็นไปตามมติที่ประชุม
 5. ให้หัวหน้าคณะทำงานรายงานผลความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งต่อตน โดยให้มีระยะเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน หากไม่เสร็จให้หัวน้าคณะทำงานรายงานปัญหา ข้อเท็จจริง ให้ตนทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
 6. กรณีมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกให้ผู้ใดสิ้นสุดการทำหน้าที่คณะทำงานตามคำสั่งนี้ ให้หัวหน้าคณะทำงานทำหน้าสือเสนอตนเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้ถือว่าได้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกตามคำสั่งนี้แล้ว
 7. ให้ปลัดกระทรวงคมนาคมอำนวยความสะดวกและดำเนินการตามสิทธิของคณะทำงานในการเบิกค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบของทางราชการได้เท่าที่จำเป็น
 8. หากมีความจำเป็น ให้หัวหน้าคณะทำงานมีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อย นอกเหนือจากคำสั่งนี้ เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงมีความรอบคอบ รวดเร็ว รัดกุมได้ โดยรายงานให้ตนรับทราบภายใน 3 วัน
 9. งานอื่นๆ ตามที่ตนมอบหมาย ซึ่งอาจสั่งเป็นหนังสือหรือวาจา โดยให้ถือว่าเป็นงานที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งนี้ด้วย โดยให้ผู้ได้รับมอบหมายงาน จัดทำเป็นหนังสือเพื่อยืนยันการมอบหมายผ่านหัวหน้าคณะทำงานให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมทราบภายใน 7 วัน

 

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE