ดูหนังออนไลน์
General

โปรดเกล้าฯ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ พ้นจากตำแหน่ง

เว็บไซต์รากิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง ความว่า

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นายรัตนะ สวามีชัย ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight