COVID-19

ประยุกต์เครื่องมือ เพิ่มความเร็ว ตรวจเชื้อโควิด-19 ได้ 1,440 ตย./วัน รองรับกลุ่มเสี่ยงพุ่ง

กรมควบคุมโรค ประยุกต์เครื่อง cobas 6800 เพิ่มความเร็ว ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Real time PCR ได้ 1,440 ตย./วัน รองรับกลุ่มเสี่ยงพุ่ง ใช้แล้วที่สถาบันบำราศนราดูร เร่งขยายไปพื้นที่ต่างจังหวัด

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้กลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้กระทรวงสาธารณสุขต้องเร่งพัฒนา หรือประยุกต์เครื่องมือ ที่จะทำให้การตรวจหาเชื้อทำได้รวดเร็วมากขึ้น และคงความแม่นยำ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับมีประชาชน ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมาตรวจหาเชื้อเป็นจำนวนมาก กรมควบคุมโรคได้นำเครื่อง cobas 6800 ซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติระดับโมเลกุล เพื่อหาสารพันธุกรรม ที่สามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้มากขึ้น

จากเดิมมีการติดตั้งเครื่องตรวจหาเชื้อดังกล่าว ที่สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค เพื่อตรวจปริมาณเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือด (HIV-1 Viral load) แต่เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้นำมาปรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผู้ป่วย และผู้สัมผัสผู้สงสัยติดเชื้อโรคโควิด-19 เช่นเดียวกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

และได้ดำเนินการติดตั้งเครื่อง cobas 6800 ไปยังระดับพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี (สคร.5 ราชบุรี) และ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น (สคร.7 ขอนแก่น) ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมพร้อม และการตรวจประเมินคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยจะสามารถเปิดให้บริการได้อย่างเป็นทางการต่อไป

นพ.สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า เครื่องตรวจหาเชื้อดังกล่าวใช้เทคนิค Real time PCR ซึ่งเป็นเทคนิคมาตรฐาน และได้รับการยอมรับในการวินิจฉัยจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ สามารถรองรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้จำนวนมาก เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติ

การทดสอบตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยชุดตรวจวิเคราะห์ cobas 6800 สามารถให้ผลการทดสอบ 96 ตัวอย่างแรกภายในเวลาประมาณ 3.5 ชั่วโมง และจะออกผลการทดสอบต่อเนื่อง 96 ตัวอย่าง ในทุกๆ 90 นาที หรือภายใน 24 ชม.ออกผลทดสอบได้รวมทั้งสิ้น 1,440 ตัวอย่าง

 

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB