General

แล้งนี้ต้องรอด! ‘กรมทรัพยากรน้ำ’ ตามงานแก้ภัยแล้ง ‘จันทบุรี’

เมื่อเร็วๆ นี้  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ และอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

ประกอบด้วยโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ดำเนินแล้วเสร็จ สามารถช่วยเหลือประชาชนชนด้านเกษตรไม้ผล และแผนงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อทำแก้มลิงชะลอน้ำในช่วงน้ำหลาก และเก็บกักน้ำในฤดูแล้ง และโครงการระบบกระจายน้ำ โดยวางท่อส่งน้ำดิบจากคลองวังโตนดไปยังบ้านเขาลูกช้าง ระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร เพื่อประชาชนจะได้เข้าถึงแหล่งน้ำ

การตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีนายจารึก ศรีอ่อน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดจันทบุรี นายสมชาย ลินจง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา และนายสุเมธ สายทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 พร้อมคณะ ร่วมรับฟังความคิดเห็น และเข้าช่วยเหลือประชาชน หากแหล่งน้ำตามแผนที่ได้ร่วมกันวางไว้ได้รับการพัฒนา ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งเบญจาจะได้รับประโยชน์ 13 หมู่บ้าน จำนวน 2,393 ครัวเรือน ประชากร 7,595 คน

สำหรับการบรรเทาภัยแล้งในระยะเร่งด่วนนั้น กรมทรัพยากรน้ำ โดยนายสุเมธ สายทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน  ด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้วจำนวน 1 เครื่อง บริเวณ หมู่ที่ 9 บ้านหนองระหาน ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และสนับสนุนรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ 2 หมู่บ้าน จำนวน 252 ครัวเรือน ประชากร 671 คน

การเคลื่อนไหวนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายเรื่องภัยแล้ง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ทั้งน้ำอุปโภคบริโภคตลอดจนน้ำเพื่อการเกษตรอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการลดปัญหาไม้ผลยืนต้นตาย

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team