Opinions

การเพิ่มความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ ตอบโจทย์‘ไทยแลนด์ 4.0’

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight
40

ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยผ่านพ้นปี 2017 ไปได้ด้วยผลกำไรที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ค่อนข้างซบเซา  เมื่อเกิดสภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศลดลง  และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมีอัตราการเติบโตระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน  ทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้นจากประเทศอุตสาหกรรมคู่แข่งอื่น ๆ อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย

หุ่นยนต์ โคบอท

ในการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเน้นมูลค่าตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รัฐบาลจึงกำหนดให้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในอนาคต

แม้ปัจจุบันจะมีอุตสาหกรรมการผลิตมากถึง  85% ที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติได้ แต่มีเพียง 50% ที่พร้อมใช้เทคโนโลยีนี้ภายใน 1-3 ปีข้างหน้า และที่แย่กว่านั้น ผลการสำรวจอุตสาหกิจของธนาคารโลกระบุว่าเพียง 18%  ของบริษัทในประเทศไทยที่มีการฝึกอบรมในเรื่องนี้ให้กับพนักงานในองค์กรอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือว่าน้อยกว่าประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน

การยกระดับทักษะและการฝึกอบรมซ้ำให้แก่แรงงาน ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับประเทศในการบรรลุถึงอุปสงค์ของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทั้งเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ภาคธุรกิจจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในเรื่องช่องว่างด้านทักษะและการขาดแคลนการฝึกอบรมเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมเพื่อการก้าวสู่ระดับแถวหน้าในการแข่งขัน และความเร่งด่วนในการรักษาสถานะทางการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ภาครัฐบาลและเอกชนจึงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของแรงงาน และสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมเพื่อการเติบโตด้วยการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

หุ่นยนต์ โคบอท

การอุดช่องว่าง

ในการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดเรื่องทักษะและแรงงานในเรื่องการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลไทยจึงจับมือเป็นพันธมิตรกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก่อตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Manufacturing Automation and Robotics Academy : MARA) โดยมีการดำเนินงาน 3 ระยะตลอดเวลา 10 ปี แผนการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์จะให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน การยกระดับทักษะ และการฝึกอบรมสายอาชีพเพื่อการใช้งานเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม

เมื่อรัฐบาลเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม บรรดาผู้ผลิตจึงสามารถใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมโซลูชั่นใหม่ที่หาได้จากภาคเอกชน เช่น ในการสนับสนุนให้ธุรกิจก้าวสู่การฝึกอบรมและการใช้งานเทคโนโลยีหุ่นยนต์ บริษัทยูนิเวอร์ซัล โรบอทส์ ได้นำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้ระบบออนไลน์ซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปใช้งานได้ฟรี

การกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง

โคบอท (Cobot) หรือหุ่นยนต์เพื่อการทำงานร่วมกับมนุษย์ นอกเหนือจากมีขนาดกะทัดรัดและสามารถปรับใช้งานได้หลากหลาย โคบอทยังสามารถตั้งโปรแกรมการทำงานได้ด้วยตนเอง ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการเรียนรู้ของพนักงานให้สั้นลงได้

การติดตั้งโคบอทให้ทำงานร่วมกับมนุษย์ในสายการผลิตช่วยให้มนุษย์สามารถลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและต้องใช้แรงมาก รวมถึงเพิ่มกำลังการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องลงทุนสูงในการบูรณาการระบบ และเนื่องจากโคบอทถูกใช้ในการทำงานที่มนุษย์ไม่จำเป็นต้องทำ ทำให้พนักงานมีเวลาสำหรับการยกระดับทักษะของตนเองเพื่อรับผิดชอบงานที่มีมูลค่าสูงขึ้น สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง อาทิ การออกแบบและการใช้งานโซลูชั่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจหรือกระบวนการผลิตโดยใช้ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีหุ่นยนต์

โคบอทจึงช่วยให้ภาคธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้ ผ่านการยกระดับทักษะพนักงาน การใช้งานเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอย่างสะดวกรวดเร็วและซื้อหาได้ง่าย และทำให้สามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ในท้ายที่สุด

หุ่นยนต์ โคบอท

การเพิ่มความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์

เมื่อตระหนักถึงข้อจำกัดการเรียนรู้ในการใช้งานเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม ยูนิเวอร์ซัล โรบอทส์ จึงริเริ่มโครงการในวงการอุตสาหกรรม โดยการเปิดตัว UR Academy ในการช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถใช้งานเทคโนโลยีหุ่นยนต์ผ่านการนำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้ระบบออนไลน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ซึ่งทุกคนสามารถใช้งานได้ฟรี

โดยมี 9 หลักสูตรออนไลน์ เริ่มตั้งแต่พื้นฐานการตั้งโปรแกรมสำหรับหุ่นยนต์ของยูนิเวอร์ซัล โรบอทส์  ครอบคลุมทั้งการเพิ่มส่วนประกอบข้อมือหุ่นยนต์ การเชื่อมต่อการป้อนข้อมูลและการแสดงผล การสร้างโปรแกรมขั้นพื้นฐาน และการตั้งค่าเครื่องมือและโซนปลอดภัย ซึ่งนอกเหนือจากการถ่ายโอนข้อมูลที่ง่ายดาย หลักสูตรนี้ยังออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการฝึกฝนปฏิบัติด้วยมือตนเองผ่านเครื่องจำลองแบบอินเตอร์แอคทีฟ เพื่อทำให้ผู้เรียนรู้สึกมีส่วนร่วมในการทำงานมากที่สุด ปัจจุบันมีผู้ใช้งานหลักสูตรนี้มากกว่า 20,000 รายจาก 132 ประเทศที่ลงทะเบียนเพื่อรับการฝึกอบรม โดยหลักสูตรจัดทำทั้งภาษาอังกฤษ สเปน เยอนมัน ฝรั่งเศส และจีน

เมื่อโครงการของรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมเริ่มดำเนินงานเพื่อส่งเสริมภาคแรงงานตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 บรรดาผู้ผลิตและนักธุรกิจย่อมสามารถก้าวสู่สถานะผู้นำในการแข่งขันได้ ผ่านการยกระดับประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ซื้อหาได้และง่ายต่อการใช้งาน อาทิ เทคโนโลยีโคบอท เป็นต้น

เชอร์ไมน์ กอทเฟร็ดเซ็น ผู้จัดการทั่วไป ยูนิเวอร์ซัล โรบอทส์

บทความโดย : เชอร์ไมน์ กอทเฟร็ดเซ็น ผู้จัดการทั่วไป ยูนิเวอร์ซัล โรบอทส์ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย

Add Friend Follow