COLUMNISTS

AOT Airports App. แค่ 3 ขั้นตอน ปกป้องตัวเองและคนที่ห่วงใย

สิทธิเดช มัยลาภ
สิทธิเดช มัยลาภ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY ผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบเบ็ดเสร็จ
4433

“AOT Airports Application” เปิดใช้งานง่ายๆ เพียงแค่ 3 ขั้นตอน สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทุกคน เพื่อปกป้องตัวเองและคนที่ห่วงใยได้

สำหรับผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางถึงประเทศไทยที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง จำเป็นต้องโหลดแอพฯ AOT Airports โดยเปิดใช้งานง่ายๆ เพียงแค่ 3 ขั้นตอนเท่านั้น คุณก็สามารถปกป้องตัวเอง และคนที่คุณห่วงใยได้ จึงขอให้ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศทุกคนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศใช้แอพพลิเคชั่น AOT Airports เป็นแอพพลิเคชั่นหลักในการเฝ้าระวังสำหรับผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ได้รับทราบถึงขั้นตอนปฏิบัติและวิธีการใช้งาน แอพพลิเคชั่น AOT Airports ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้รัฐบาลสามารถเฝ้าระวังหากมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 เกิดขึ้นกับผู้โดยสารได้ทันท่วงที จึงขอให้ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทยทุกคนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

สำหรับผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย ให้ดำเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1. เชื่อมต่อ Wi-Fi ภายในสนามบิน และทำการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น AOT Airports ผ่าน App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Google Play สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

ขั้นตอนที่ 2. สมัครสมาชิกในแอพพลิเคชั่น พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 3. ผู้โดยสารจะต้องเลือก Banner Covid-19 ถ่ายรูป Passport และกรอกข้อมูลเอกสาร ต.8 ให้ครบถ้วน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจึงเข้าด่านตม. แสดงหลักฐาน ต.8 ต่อเจ้าหน้าที่จึงเข้าสู่ประเทศไทยได้

สำหรับจุดเด่นของแอพพลิเคชั่น AOT Airports นี้ มีระบบที่เรียกว่า Location Service ซึ่งสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถเฝ้าระวังผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากผู้โดยสารทุกคนให้เปิดระบบ Location Service นี้ไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถระบุตำแหน่ง และแจ้งเตือนท่านได้ทันท่วงทีหากตรวจพบผู้โดยสารที่บินมาลำเดียวกับท่านมีความเสี่ยงที่อาจจะติดเชื้อไวรัสโควิด-19

สำหรับ AOT Airports Application เป็น Digital Platform Application ของท่าอากาศยานไทย ที่เปิดใช้บริการตั้งแต่มิถุนายนปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและบริการอื่นๆ ในสนามบินต่างๆ ภายใต้กำกับดูแลของท่าอากาศยานนานาชาติของไทย ทั้งสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต หาดใหญ่ ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าออกประเทศอย่างครบวงจร

Add Friend Follow