ดูหนังออนไลน์
General

โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร-ตำรวจ 4 รายฐานประพฤติชั่ว-ทำผิดวินัยร้ายแรง

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ถอดยศทหารและตำรวจ ฐานประพฤติชั่วและกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศตำรวจ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ดังนี้

  • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ถอด ร้อยเอก บรรเทิง พิศมัย นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เนื่องจากกระทำความผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหาร และบรรดาศักดิ์ พ.ศ.2507 ข้อ 2 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเหรียญราชการชายแดนที่ ร้อยเอก บรรเทิง พิศมัย ได้รับพระราชทาน ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548 ทั้งนี้ ร้อยเอก บรรเทิง พิศมัย เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 7 ข ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 47 ลำดับที่ 2092 แล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563

  • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศตำรวจ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ถอดยศอดีตข้าราชการตำรวจ ออกจากยศตำรวจ ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการถอดยศตำรวจ พ.ศ.2547 ข้อ 1 (2) และ (4) และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ 6 ข้อ 7 (2) และ (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548 จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. ร้อยตำรวจตรี พิชัย ซ้ายเส้ง ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นวันที่มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ เนื่องจากได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือก เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 เหรียญราชการชายแดน และเหรียญจักรมาลา

2. ร้อยตำรวจตรี มนูญ ณ ชาตรี ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ เนื่องจากได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

3. ร้อยตำรวจตรีเคล้า พูลแสง ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด เนื่องจากภายหลังเกษียณอายุราชการไปแล้วได้กระทำผิดอาญา และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือก

ทั้งนี้ ร้อยตำรวจตรี พิชัย ซ้ายเส้ง ร้อยตำรวจตรี มนูญ ณ ชาตรี และ ร้อยตำรวจตรี เคล้า พูลแสง เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563

The Bangkok Insight Editorial Team