ดูหนังออนไลน์
Politics

โพลชี้ลงโทษเบี้ยวหนี้ กยศ. หักบัญชีเงินเดือนอัตโนมัติ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง หนี้ “กยศ.” ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย ? ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป  จำนวน 1,269 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการจัดการของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากรณีไม่ยอมชำระหนี้

จากการสำรวจด้านความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกัน ในกรณีที่มีผู้กู้ยืมเงิน “กยศ.” ไม่ชำระหนี้ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 54.06% ระบุว่า ควรต้องรับผิดชอบ เพราะ ผู้ค้ำยินยอมตามสัญญาที่กำหนดไว้ควรเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงต้องรับผิดชอบร่วมกัน รองลงมา  43.58% ระบุว่า ไม่ควรต้องรับผิดชอบ เพราะ ผู้ค้ำไม่ได้รับประโยชน์จากการกู้เลยและมีส่วนเกี่ยวข้องแค่บางส่วนเท่านั้น ผู้กู้ยืมจึงควรรับผิดชอบทั้งหมด และ 2.36% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับบทลงโทษของผู้กู้ยืมเงิน “กยศ.” ที่ไม่ชำระหนี้

 • 62.57% ระบุให้หักหนี้จากบัญชีเงินเดือนโดยอัตโนมัติ
 • 31.84%  หักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้าง
 • 17.26%  จับ/ปรับ และดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นสูงสุด
 • 14.42% แบล็คลิสต์ธุรกรรมทางการเงิน
 • 9.30% ยึดทรัพย์สิน
 • 2.13% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

สำหรับความเชื่อมั่นต่อ “กยศ.” ว่าจะสามารถติดตามการชำระหนี้กับผู้กู้ยืมได้เงินสำเร็จหรือไม่ พบว่า

 • 8.59% ระบุว่า เชื่อมั่นมากที่สุด
 • 55.40% เชื่อมั่นมาก
 • 27.19% ไม่ค่อยเชื่อมั่น
 • 5.20% ไม่เชื่อมั่นเลย
 • 3.62% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

โดยผู้ที่ระบุว่า มีความเชื่อมั่นมาก – มากที่สุด ได้ให้เหตุผลว่า มาตรการต่าง ๆ ในการติดตามทวงหนี้ของ กยศ. มีหลากหลายช่องทาง และมีประสิทธิภาพในการนำมาใช้ในการทำงาน ส่วนผู้ที่ระบุว่า ไม่ค่อยมีความเชื่อมั่น – ไม่มีความเชื่อมั่นเลย ให้เหตุผลว่า กยศ.ไม่มีมาตรการที่ดีพอในการติดตามการชำระหนี้และหลักเกณฑ์ในการดำเนินการต่างๆยังไม่ครอบคลุม ขณะที่บางส่วนระบุว่า การบังคับใช้กฎหมายในเรื่องนี้ยังไม่เด็ดขาดพอ

ด้านประสิทธิภาพของระบบการติดตามการชำระหนี้ “กยศ.” ในปัจจุบัน 

 •  5.28% ระบุว่า มีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • 41.37% มีประสิทธิภาพมาก
 • 37.98% ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ
 • 9.46% ไม่มีประสิทธิภาพเลย
 • 5.91% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

โดยผู้ที่ระบุว่า มีประสิทธิภาพมาก – มากที่สุด ให้เหตุผลว่า มีระบบการติดตามการชำระหนี้ที่เข้มงวดและเด็ดขาดพอสมควร ส่วนผู้ที่ระบุว่า ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ – ไม่มีประสิทธิภาพเลย ให้เหตุผลว่า มีมาตรการจัดการที่ไม่เด็ดขาด และไม่ต่อเนื่องในการติดตามการชำระหนี้

สำหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการให้กู้ยืมและการติดตามการชำระหนี้ของ “กยศ.” 

 • 40.03% ระบุว่า คัดกรอง ผู้กู้ยืมอย่างละเอียดก่อนให้กู้ยืมเงินว่าต้องมีฐานะยากจนจริง
 • 37.59% กำหนดผู้ค้ำประกันให้เป็นบิดา มารดา หรือ ญาติของผู้กู้ยืมเงิน
 • 30.34% ติดตาม/ตรวจสอบสถานะประวัติผู้กู้เงิน “กยศ.” ตลอดเวลา
 • 13.00% ออกกฎหมาย/บทลงโทษขั้นรุนแรง กับผู้ค้างชำระหนี้ “กยศ.”
 • 11.82% ควบคุมจำนวนเงินกู้กับผู้กู้ยืมเงิน “กยศ.”
 • 11.35% ยกเลิกการให้มีผู้ค้ำประกันการกู้ยืมเงิน “กยศ.” ที่มิใช่บุคคลในครอบครัว หรือ ญาติ
 • 0.55% ระบุอื่น ๆ ได้แก่ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน ลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก มีงานรองรับกรณีที่ผู้กู้ไม่มีเงินชำระหนี้ หรือยากจนจริง ๆ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ควรยกเลิกการให้กู้เงิน กยศ. ไปเลย
 • 5.99% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight