General

ผู้ว่าฯ นราธิวาส สั่งปิดทั้งจังหวัด ป้องกัน ‘โควิด-19’ ระบาด

วันนี้ (26 มี.ค.) สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดนราธิวาส รายงานว่า นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ออกคำสั่งหนังสือด่วนที่สุด วิทยุในราชการกรมการปกครอง ถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และนายอำเภอทุกอำเภอ

สืบเนื่องจากที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่อและเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ ซึ่งขณะนี้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวทั่วโลกเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและสะกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ข้อบังคับใช้มาตรการฉุกเฉินตามข้อสั่งการของผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด 2019 โดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 ระงับการเข้า-ออก พาหนะต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ยกเว้นรถพยาบาล รถขนส่งสินค้าจำเป็น สินค้าอุปโภค-บริโภค อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และยานพาหนะของส่วนราชการ โดยให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติ คำนึงถึงเหตุผลและความจำเป็นของประชาชนที่สัญจรเป็นรายกรณี

คำสั่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team