ดูหนังออนไลน์
General

ปิดด่านผ่านแดนทางบก ‘ไทย-มาเลเซีย’ ป้องโควิด-19

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19)ฉบับที่ 9/2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ขอเรียนเรื่องประกาศเพิ่มเติมกรณีการปิดด่านผ่านแดนทางบก ไทย-มาเลเซีย ชั่วคราวของทางฝั่งไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ดังนี้

1. ผู้ว่าราชการทั้ง 4 จังหวัดอันได้แก่จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ประกาศเพิ่มเติมกรณีปิดด่านผ่านแดนทางบก (รวมถึงท่าเรือ) ระหว่างไทย – มาเลเซีย โดยให้ระงับการเดินทางเข้า-ออกไทยของบุคคลทุกสัญชาติรวมถึงคนไทยในมาเลเซียที่จะเดินทางกลับประเทศไทย (ยกเว้นรถบรรทุกขนส่งสินค้าที่เข้า -ออกได้เฉพาะบางจุด) ซึ่งจะมีผลตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทยสามารถเดินทางกลับได้ทางอากาศเท่านั้น

2. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้กำหนดให้ผู้โดยสารสัญชาติไทย ที่เดินทางทางอากาศไปยังประเทศไทย ต้องแสดงเอกสารก่อนขึ้นเครื่องบิน ดังนี้
(1) ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ(Fit to Fly) ซึ่งสามารถเข้าไปติดต่อกับทางโรงพยาบาลหรือคลินิกต่าง ๆ ในมาเลเซียรวมทั้งที่สนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์ทั้ง 2 แห่ง (KLIA1 และ KLIA2) ให้ออกใบดังกล่าวได้

(2) หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่หรือกระทรวงการต่างประเทศ ออกให้คนไทยในมาเลเซียที่ต้องการเดินทางกลับไทยทางอากาศ โดยสามารถขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ผ่านบริการออนไลน์
ได้ที่https://bit.ly/3b9G7zw ทั้งนี้ ท่านต้องใช้ใบรับรองแพทย์ในการกรอกเพื่อขอเอกสารรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

3. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสำหรับกรณีฉุกเฉินในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยสามารถติดต่อได้ที่สาย hotline ชั่วคราว โทร. มือถือหมายเลข ๐๑๗ ๗๐๐ ๔๘๒๒ หรือหมายเลข 011 1172 1963 หรือหมายเลข 011 1160 8379
ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight