ดูหนังออนไลน์
Economics

‘คมนาคม’ จับมือ ‘กองทัพอากาศ’ ใช้โดรนสำรวจรถติด ส่องเมกะโปรเจ็ค

“คมนาคม” จับมือ “กองทัพอากาศ” ลงนามความร่วมมือ ใช้โดรนสำรวจสภาพการจราจรช่วงเทศกาล ติดตามเมกะโปรเจ็ค ในอนาคตเล็งใช้วางแผนระบบโลจิสติกส์

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังเป็นประธานและสักขีพยานในการลงนาม “บันทึกความร่วมมือ (MOC) ระหว่างกองทัพอากาศและกระทรวงคมนาคมว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ” ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ วันนี้ (20 มี.ค.) ว่า MOC ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน ให้สามารถปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันได้แก่ ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงทรัพยากรบุคคลของทั้ง 2 หน่วยงาน

MOC ฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ระหว่างปี 2563 – 2565 หากประสบผลสำเร็จจะพิจารณาขยายความร่วมมือในมิติอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

สำหรับมิติของความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ในการปฏิบัติการร่วมกันในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศตามกรอบ MOC ประกอบด้วย การปฏิบัติการโดยเน้นการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone หรือ UAV) ควบคู่กับการพิจารณาใช้ประโยชน์จากเครื่องบินทหาร ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม มีแนวทางการปฏิบัติการในงานด้านคมนาคมครอบคลุมการพัฒนาใน 3 มิติ ได้แก่

  • มิติด้านการแก้ไขปัญหาจราจรช่วงเทศกาล

กระทรวงคมนาคมและกองทัพอากาศเล็งเห็นความสำคัญนี้ จึงนำโดรนมาใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ เพื่อทำการสำรวจเส้นทางคมนาคมในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล

โดยจะการบูรณาการโดรนของกองทัพอากาศ โดรนของกรมทางหลวง และกล้อง CCTV  ที่ติดตั้งตลอดแนวถนน เพื่อติดตามสภาพจราจรบนเส้นทางจราจรหลักที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) และจะถูกเชื่อมต่อข้อมูลไปยังศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อการควบคุม สั่งการ สำหรับบริหารจัดการจราจรบนสายทางให้เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้ว สามารถใช้ประโยชน์ในการควบคุมและสั่งการเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินบนถนนให้ทันสถานการณ์ได้อีกด้วย

  • มิติด้านการติดตามงานก่อสร้างโครงการสำคัญ

กรอบบันทึกความร่วมมือดังกล่าว เปิดโอกาสให้กระทรวงคมนาคมใช้ประโยชน์จากโดรนและทรัพยากรอื่นๆ ของกองทัพอากาศเพื่อการติดตามความก้าวหน้าในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่สำคัญ เช่น การติดตามงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินและโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) บางใหญ่-กาญจนบุรี การติดตามโครงการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ในระยะเร่งด่วน เป็นต้น

นอกจากนี้แล้ว การนำโดรนมาใช้ประโยชน์ในงานคมนาคม จะสามารถนำมาสำรวจพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก เช่น พื้นที่เขตป่าหุบเขา ทะเล และพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ เป็นต้น การนำโดรนทำการสำรวจในพื้นที่ดังกล่าวจะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในภาคคมนาคม โดยช่วยลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนได้รับทำข้อมูลเชิงลึกสำหรับการวางแผนพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง

  • มิติด้านการวางแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์

การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคมและกองทัพอากาศในระยะต่อไป เล็งเห็นประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางอากาศเพื่อการวางแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศในลักษณะการพัฒนาเชิงพื้นที่ขนาดใหญ่ (Area Base) และการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ(Corridor Base)

โดยเฉพาะการวิเคราะห์เส้นทางเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง รวมถึงการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ ที่จะครอบคลุมมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม เช่น เส้นทางการพัฒนาสะพานเชื่อมเศรษฐกิจหรือแลนด์บริดจ์เพื่อเชื่อมโยงทะเลอันดามันและอ่าวไทย การวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมรองรับการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (SEC) เป็นต้น

NOPPHAWHAN TECHASANEE