ดูหนังออนไลน์
Digital Economy

‘สจล.’ เปิดเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบ กันโควิด-19 ดีเดย์ 16 มีนาคมนี้

สจล. ประกาศเรียนในห้องเรียนวันสุดท้าย 22 มีนาคมนี้ พร้อมสั่งทุกคณะเริ่มเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มีนาคมเป็นต้นไป หวังกันโควิด-19

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ออกประกาศ เรื่อง มาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 9 (แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19)ให้การเรียนการสอนในห้องเรียน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 เท่านั้น หากมีความจำเป็นต้องสอนเพิ่มเติมสามารถดำเนินการสอนแบบออนไลน์ได้

ทั้งนี้ ให้ทุกคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2563 และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่างๆ ต้องแจ้งวิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา และปรับรูปแบบการเรียนการสอน การประเมินผลให้เหมาะสมกับเนื้อหาของแต่ละรายวิชา ตามประกาศประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง มาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 8

ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร สถาบันฯจึงจัดให้มีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ในแบบออนไลน์ ในภาคการศึกษาที่ 2/2562

สำหรับอาจารย์ นักศึกษา ของพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง และสถาบันการศึกษาอื่นๆ สามารถเข้ามาศึกษาเครื่องมือช่วยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือรับคำปรึกษาแนะนำในการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ได้ โดยมีทีม Online Teaching and Learning Service ของสำนักบริการวิชาการร่วมกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ พร้อมให้บริการทุกท่าน โดยสามารถเข้ามาติดตามรายละเอียดได้ที่ www.csc.kmitl.ac.th หรือติดต่อโทร. 02-329-8000 ต่อ 6000 หรือ Line:@KMITL_OTS

WANPEN PUTTANONT