ดูหนังออนไลน์
Business

‘ธอส.’ อัดหมื่นล้าน ลดดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 1% ลดผลกระทบ ‘โควิด -19’

ธอส. ทุ่มหมื่นล้าน ลดดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 1% ทั้งที่ผ่อนปกติและลูกค้าค้างชำระตั้งแต่งวดเดือนมกราคม ช่วยลดผลกระทบจาก โควิด-19

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะในภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

ธอส. จึงได้จัดทำมาตรการเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้า วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ช่วยเหลือลูกค้าทั้งในกรณีที่ยังมีสถานะผ่อนชำระปกติ และกรณีมีสถานะค้างชำระเงินงวดตั้งแต่เดือนม.ค. 2563 โดย ธอส.จะลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 4 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงเหลือ 1.00% ต่อปี เพื่อลดภาระหนี้ที่ผ่อนชำระกับ ธอส. ทุกวัตถุประสงค์การกู้

สำหรับผู้ขอรับมาตรการช่วยเหลือต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่รายได้ต่อเดือนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ ไกด์นำเที่ยว พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยว ในประเทศกลุ่มเสี่ยง หรืออาชีพอื่นที่แสดงหลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง

ตัวอย่างเข่น อาทิ หนังสือรับรองจากหน่วยงานว่าถูกลดวันทำงาน ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือถูกเลิกจ้าง หรือทะเบียนการค้า หรือสัญญาเช่าร้าน เป็นต้น และธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว เนื่องจากวงเงินมีจำกัด โดยจะให้สิทธิลูกค้าที่ยื่นคำขอก่อนได้สิทธิก่อน

The Bangkok Insight Editorial Team