General

5 หลักปฏิบัติ ผู้เดินทางต่างประเทศ ลดเสี่ยงไวรัส COVID-19

5 หลักปฏิบัติ ผู้เดินทางต่างประเทศ ลดเสี่ยงไวรัส COVID-19 ย้ำเฝ้าระวังตัวเอง 14 วัน หากมีไข้ เจ็บคอ มีน้ำมูก ไอ เสมหะ หายใจเร็ว หอบ ให้สวมหน้ากากอนามัยทันที ล้างมือ และรีบพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วน 1422  ลดเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวม เหตุล่าช้าเสียชีวิตได้

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ให้คำแนะนำประชาชนทุกคน สำหรับการเดินทางไปทุกๆประเทศที่มีการระบาดไวรัส COVID-19 โดยรวบรวมได้ 5 หลักปฏิบัติสำคัญ ดังนี้

1. ก่อนการเดินทาง ขอให้หาข้อมูลสถานการณ์การระบาดของประเทศปลายทาง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมควบคุมโรค หรือองค์การอนามัยโลก ( WHO )

หากไม่จำเป็นขอให้พิจารณาหลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่อง ตามที่ WHO ประกาศ แต่หากจำเป็นต้องไปขอให้เตรียมความพร้อมเรื่องการป้องกันตนเอง เช่น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย และศึกษาคำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อ

2. ระหว่างการเดินทาง ขอให้ระมัดระวังตนเองเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการเข้าไปในพื้นที่ ที่มีคนรวมกันอยู่จำนวนมาก หรือที่สาธารณะ ขอให้หมั่นล้างมือ อย่าขยี้ตา แคะจมูก ควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน หากเจ็บป่วย ให้ประสานขอความช่วยเหลือกับสถานทูต

3. เมื่อเดินทางกลับ ประเทศไทยไม่มีนโยบายการกักตัวผู้เดินทางที่สนามบิน แต่มีมาตรการการตรวจคัดกรอง และการเฝ้าระวังต่อเนื่องจนครบ 14 วัน หากมีอาการป่วยระหว่างเข้าประเทศ จะถูกแยกตัวไว้ เพื่อตรวจวินิจฉัย และส่งไปที่โรงพยาบาลที่กำหนด แต่หากไม่มีอาการป่วยจะได้รับบัตรคำเตือนสุขภาพพกติดตัวไว้

ทั้งนี้เมื่อกลับบ้านแล้ว มีอาการสงสัยป่วย ขอให้สวมหน้ากากอนามัย วัดไข้ทุกวัน ไม่ใช่ของร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช้ขนส่งสาธารณะ

หากภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการไข้ เจ็บคอ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น น้ำมูกไอ เสมหะ หายใจเร็ว หอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง หรือโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422  เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวม และมีอาการรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้

4.ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว  ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาด และหากจำเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาด ขอให้หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วย หลีกเลี่ยงไปท่องเที่ยวตลาดค้าสัตว์มีชีวิต การสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วย หรือตาย

สำหรับกรณีที่หลายหน่วยงานมีการออกคำสั่งห้ามเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตนเดินทางไปประเทศที่พบการระบาดของโรคนั้น ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก เป็นความห่วงใยแต่ละหน่วยงาน แต่ขอให้พิจารณาชะลอ หรือเลื่อนการเดินทางในช่วงนี้ไปก่อน เพื่อลดความเสี่ยงของบุคลากร

5. ประชาชนทั่วไป ขอให้ป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศแปรปรวน ใช้มาตรการกินร้อนช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากป้องกันโรคเวลาไอ จาม หลีกเลี่ยงอยู่ใกล้ชิด กับผู้ที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB