General

ปลัดมท.สั่งด่วน ผู้ว่าฯ ทั่วไทยสกัด ‘ไฟป่า-หมอกควัน’

วันนี้ (23 ก.พ.)  นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีเนื้อหาระบุว่า

ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ภาพ : เฟซบุ๊ก เพจ กระทรวงมหาดไทย PR)

ปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์อัคคีภัย และไฟป่าในหลายพื้นที่ของประเทศ ส่งผลกระทบต่อพืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมทั้งทรัพย์สินของประชาชน และของรัฐ นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดวิกฤติมลพิษหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้าง และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการดังนี้

  • เมื่อมีสถานการณ์อัคคีภัยหรือไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 อย่างเคร่งครัด
  • ระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนเข้าดำเนินการควบคุมสถานการณ์ให้ยุติลงโดยเร็ว อย่าปล่อยให้เกิดการลุกลามเป็นวงกว้าง หากประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่า เกินขีดความสามารถของจังหวัด ให้รีบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลพิเศษ หรืออุปกรณ์ เช่น อากาศยาน ฯลฯ
  • สำหรับมาตรการการให้ความช่วยเหลือ ให้จังหวัดพิจารณาเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยกรณีอัคคีภัย หรือไฟป่า ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ปี 2558 และ ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีอัคคีภัยหรือไฟป่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562

  • ในกรณีที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช่จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ดังกล่าว ให้จังหวัดเร่งดำเนินการขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ หรือขออนุมัติปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์ ไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว เพื่อจะได้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังต่อไป ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เข้าร่วมปฏิบัติการเผชิญเหตุตั้งแต่ต้นด้วย
  • ให้รายงานผลการดำเนินการให้กระทรวงมหาดไทย (ผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ทราบทุกระยะ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team