Economics

อัพเดทล่าสุด! ‘แบงก์ชาติ’ รวมมาตรการช่วยลูกหนี้หลัง ‘โควิด-19’ กระทบ

อัพเดทล่าสุด! “ธนาคารแห่งประเทศไทย” สรุปมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของแต่ละสถาบันการเงินที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง-ไวรัสโคโรนา

“ธนาคารแห่งประเทศไทย” สรุปมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของแต่ละสถาบันการเงินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย เช่น ภัยแล้ง และการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ดังนี้

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team