ดูหนังออนไลน์
Economics

สศช.เตรียมชงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเข้าครม.

ภาพจาก nesdb.go.th

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เปิดเผยว่า ขณะนี้ สศช.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนต่างๆ ทั้ง 4 ภาคของประเทศเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หรือ ในปี 2560-2579 และได้มีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของทุกภาคส่วนแล้ว

โดยหลังจากนี้จะมีสรุปผลดังกล่าวต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติให้พิจารณาในต้นเดือนเมษายนนี้ ก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. พิจารณาภายในเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ก่อนที่จะประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในเดือนกรกฎาคมนี้ต่อไป

อย่างไรก็ตาม จากการประมาณการในเบื้องต้น หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จะทำให้ไทยเป็นประเทศที่มีรายได้สูงขึ้นเป็น 15,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี พร้อมกับมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ 5% ต่อปี และมีอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันดีขึ้น โดยกำหนดอยู่อันดับ 1 ใน 20 ให้ได้จากปัจจุบันที่อยู่ที่อันดับที่ 26

ทั้งนี้หลังจากมีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ทางคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่แบ่งออกเป็น 6 ชุด จะจัดทำแผนแม่บทเพื่อนำไปกำกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติที่อยู่ในกรอบการพัฒนาประเทศต่อไป โดยหลัก 6 ด้าน ประกอบด้วย

1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงสร้างสามัคคี สร้างงาน สร้างอาชีพ
2.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศ
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทุกด้าน
5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลย์และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

อย่างไรก็ตาม การวางกรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะมีการประเมินผลทุกปี เพื่อปรับปรุงกรอบทุกๆ 5 ปี เพื่อให้แผนสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุดด้วย

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK