Politics

เปิดผลสำรวจ 5 เรื่องเบื่อหน่ายที่มีต่อรัฐบาล ‘เสียบบัตรแทนกัน’ สูงสุด

“สวนดุสิตโพล” เปิดผลสำรวจ 5 เรื่องเบื่อหน่ายที่มีต่อรัฐบาล – 5 ผลงานบั่นทอนเชื่อมั่น ชี้นักการเมืองมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม-เสียบบัตรแทนกันสูงสุด

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,222 คน ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2563 หัวข้อ “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล” เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนจากกรณีก้าวเข้าสู่ ปี 2563 ไม่ถึง 2 เดือนเต็ม คนไทยและประเทศไทยต้องเผชิญกับเหตุการณ์ความวุ่นวายในบ้านเมืองหลายเหตุการณ์ จนส่งผลกระทบต่อสภาวะทางอารมณ์และจิตใจอย่างต่อเนื่อง ขณะที่รัฐบาลซึ่งมีหน้าที่ดูแลบริหารบ้านเมืองต้องเร่งหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้ประเทศกลับคืนสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ว สรุปผลได้ ดังนี้

1. เหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆทางการเมือง ณ วันนี้ที่ประชาชนสนใจ คือ
อันดับ 1 การอภิปรายไม่ไว้วางใจ 6 รัฐมนตรี 39.04%
อันดับ 2 การบริหารงานของรัฐบาล โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 29.59%
อันดับ 3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม เช่น การระบาดของไวรัส เหตุกราดยิงที่โคราช 25.47%
อันดับ 4 คดียุบพรรคอนาคตใหม่ 20.36%
อันดับ 5 ความไม่โปร่งใส ทุจริตคอรัปชั่น เช่น เงินทอนบ้านจัดสรรทหาร บุกรุกป่า 15.68%

2. เหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆทางการเมือง ณ วันนี้ที่ประชาชนเบื่อหน่าย คือ
อันดับ 1 พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักการเมือง เสียบบัตรแทนกัน 41.77%
อันดับ 2 ทำงานล่าช้า ไม่มีผลงาน 38.58%
อันดับ 3 ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล การทะเลาะเบาะแว้ง 21.73%
อันดับ 4 ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกต้อง เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง 18.25%
อันดับ 5 ปล่อยปัญหาให้เกิดขึ้นซ้ำซาก ไม่สามารถป้องกันหรือแก้ไขได้ 14.36%

3. ผลงานหรือเรื่องราวที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับรัฐบาล ในความคิดเห็นของประชาชน คือ
อันดับ 1 ต้องแก้ปัญหาให้รวดเร็ว สร้างผลงาน เช่น ฝุ่น PM 2.5 ไวรัส COVID19 33.59%
อันดับ 2 กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมการค้าการลงทุน 28.17%
อันดับ 3 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เป็นประชาธิปไตย 24.55%
อันดับ 4 ดูแลประชาชน แก้ปัญหาความยากจน ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี 22.48%
อันดับ 5 แสดงความโปร่งใส มีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น 18.60%

4. ผลงานหรือเรื่องราวที่บั่นทอนความเชื่อมั่นของรัฐบาล ในความคิดเห็นของประชาชน คือ
อันดับ 1 แก้ปัญหาล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เห็นผลงานเป็นรูปธรรม 43.18%
อันดับ 2 การรับมือกับเหตุการณ์ร้ายแรงต่าง ๆ ประชาชนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 34.05%
อันดับ 3 การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด จริงจัง เลือกปฏิบัติ ไม่เป็นกลาง 20.19%
อันดับ 4 ไม่ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ 13.64%
อันดับ 5 การใช้งบประมาณที่ไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น 12.78%

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team