Business

OR – CHPP ลุยธุรกิจ ‘โซลาร์รูฟท็อป’ กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม

OR – CHPP จับมือพัฒนา “โซลาร์รูฟท็อป” เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ก่อนลุยธุุรกิจเต็มตัว คาดทั้งปี 2563 กวาดลูกค้า 20 ราย เตรียมขยายผลต่อ

นายสุนทร เชื้อสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์ บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) OR และนายคมสัน ศักดิ์ศรีวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ผลิตไฟฟ้า และพลังงานร่วม จำกัด (CHPP) ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ “โครงการติดตั้งระบบประหยัดพลังงาน สำหรับภาคอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม” 

เพื่อศึกษา และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) ในรูปแบบที่มีความเหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละรายในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมของ OR

นายสุนทร กล่าวว่า OR ดำเนินธุรกิจตามแนวทาง BCG  (Bio-Economy Circular-Economy Green-Economy) โดยผสานแนวคิดเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และยังยึดหลักในการเป็น Energy Solution Provider หรือคู่คิด เคียงข้างธุรกิจครบวงจร เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา และเพิ่มศักยภาพ ในการดำเนินธุรกิจให้กับลูกค้า

สุนทร เชื้อสุข

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ CHPP และ OR จะร่วมกันศึกษา และออกแบบ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบของโซลาร์รูฟท็อป ที่มีความเหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละราย ในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมของ OR ทั่วประเทศ

โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ จะถูกนำไปใช้ภายในโรงงานอุตสาหกรรมของลูกค้า ทำให้ลูกค้าสามารถ ลดค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าอันเป็นหนึ่งในต้นทุนการผลิตที่สำคัญ ส่งผลให้ลูกค้ามีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น

คาดว่าในปี 2563 จะมีลูกค้าเข้าร่วมโครงการประมาณ 20 ราย ซึ่งหากความร่วมมือในครั้งนี้บรรลุเป้าหมาย ที่กำหนดร่วมกันไว้ ทั้ง 2 บริษัทจะร่วมกันขยายผลการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB