Business

35องค์กรผนึกกำลังพัฒนาคุ้งบางกะเจ้า

35 องค์กรรัฐ-เอกชนพัฒนาคุ้งบางกะเจ้า 6 ด้าน 20% ภายใน5ปี

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธาน คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน เปิดเผยภายหลังเปิดโครงการ OUR Khung Bang Kachao ว่า โครงการนี้มี 35 องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงชุมชนใน 6 ตำบลในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ มาร่วมกันพัฒนาพื้นที่ในทุกมิติให้ดีขึ้น 20% ภายใน 5 ปี ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม

ความร่วมมือดังกล่าว จะขับเคลื่อนใน 6 ด้าน ประกอบด้วย

  1. พัฒนาพื้นที่สีเขียว
  2. จัดการน้ำและการกัดเซาะริมตลิ่ง
  3. จัดการขยะ
  4. ส่งเสริมอาชีพ
  5. ท่องเที่ยว
  6. พัฒนาเยาวชนและการศึกษา ซึ่งเป็นการนำศาสตร์พระราชาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาสืบสานขยายผลตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB