ดูหนังออนไลน์
Business

กคช.เตรียมจัดงานจับสลากเลือกคอนโดใหม่ดินแดง

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ(กคช.) กล่าวว่า ขณะนี้การก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชน ดินแดงระยะที่ 1 อาคารพักอาศัยแปลง G จำนวน 334 หน่วย มีความก้าวหน้าร้อยละ 70.47 คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ภายในเดือนมิถุนายน 2561 อย่างแน่นอน ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้ติดประกาศรายชื่อผู้อยู่อาศัยเดิมแฟลตที่ 18 – 22 ซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณาสิทธิการเข้าอยู่อาศัยในอาคารแปลง G ให้รับทราบโดยทั่วกันตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ บริเวณอาคารแฟลตที่ 18 – 22

จับสลากคอนโดดินแดง

หลังจากนั้น จะทำการจับสลากเลือกห้องพักอาศัยในวันที่ 22 เมษายน 2561 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) ดินแดง โดยมีขั้นตอนการจับสลากแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนแรก เลือกผู้นำแต่ละแฟลตเป็นตัวแทนทั้งหมด 5 คน เพื่อจับสลากอาคาร ขั้นตอนที่สอง คัดเลือกตัวแทนเพื่อเป็นคณะกรรมการชุมชนอาคารแปลง G (ชุดชั่วคราว) และขั้นตอนสุดท้าย จับสลากห้องพักอาศัยอาคารแปลง G ตามลำดับอาคาร

หากผู้อยู่อาศัยต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิห้องพักที่จับสลากได้ จะต้องทำการตกลงกับผู้ที่จะยินยอมแลกเปลี่ยนสิทธิห้องพักด้วยตนเอง และเมื่อตกลงกันจนได้ข้อยุติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้เปลี่ยนสิทธิจะต้องแจ้งให้ การเคหะแห่งชาติทำหนังสือรับรองว่าผู้อยู่อาศัยได้เปลี่ยนแปลงสิทธิจากห้องเดิมที่จับสลากได้เป็นห้องพักตามที่ได้ตกลงกันไว้กับอีกฝ่ายหนึ่ง โดยจะต้องแจ้งเปลี่ยนสิทธิห้องพักกับการเคหะแห่งชาติภายใน 15 วัน นับจากวันจับสลาก หากดำเนินการทำสัญญาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิได้

สำหรับผู้อยู่อาศัยเดิมที่ต้องการเงินชดเชยสิทธิการไม่เข้าอยู่อาศัยอาคารดังกล่าว จะต้องส่งหนังสือยืนยันการขอรับเงินชดเชยสิทธิฯ ภายในวันที่ 22 – 28 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.00 น. ณ สำนักบริหารชุมชนดินแดง อาคารแฟลต 5

Add Friend Follow
อรวรรณ หอยจันทร์