General

ฤทธิ์ไวรัสโคโรนา!! ม.ขอนแก่น สั่งปิดเรียน 14 วันไม่ถือเป็นวันหยุดวันลา

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหู่เป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีนไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีหลักฐานว่า พบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากและเสียชีวิตจากไวรัสชนิดนี้ ซึ่งสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้มีผู้ติดเชื้อทั้งหมดเป็น 14 คน (ณ วันที่ 28 มกราคม 2563)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความห่วงใยประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเฉพาะสุขภาพของนักศึกษาบุคลากรและประชาชน ตามนโยบาย People (ห่วงใยประชาคมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)  จึงมีมาตรการในการรับเตรียมรับมือกับเชื้อไวรัสชนิดนี้ไม่ให้เข้ามาระบาดในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

โดยมีประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 195/2563 เรื่องให้หยุดเรียนหรือหยุดปฏิบัติงาน ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ระบาด ให้นักศึกษาหรือบุคลากรที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรืออยู่ใกล้กับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือในพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดภายในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีอาการใด ๆ หยุดเรียนหรือหยุดปฏิบัติงานได้เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการ โดยไม่ถือเป็นการขาดเรียน หรือขาดการปฏิบัติงานและไม่นับเป็นวันลา โดยแจ้งส่วนงานต้นสังกัดของตนทราบในวาระแรก

นอกจากนี้ ยังมีข้อควรระวังสำหรับนักศึกษาหรือบุคลากรกลุ่มเสี่ยง อาทิ นักศึกษาจีนที่พำนักในประเทศไทย และไม่ได้เดินทางกลับประเทศจีนในช่วงตรุษจีนนั้น ขอให้หลีกเลี่ยงการพบปะกับคน ที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศจีน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะติดเชื้อดังกล่าว

หากมีกิจกรรมที่มีการชุมนุมนักศึกษาหรือคนจำนวนมาก และอาจมีนักศึกษาต่างชาติร่วมด้วย ขอความร่วมมือให้นักศึกษางดการทำกิจกรรมดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะเป็นปกติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นองค์กรใหญ่มาก มีบุคลากรมากกว่า 1 หมื่นคน นักศึกษาร่วม 4 หมื่นคน ประชาชนที่เข้ามาติดต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันละ 10,000-20,000 คน นอกจากนี้ ได้ส่งนักศึกษาไปเรียนที่ต่างประเทศ ฝึกงานที่ต่างประเทศ อาจารย์ที่ออกไปประชุมสัมมนาต่างประเทศ นักศึกษาที่เป็นชาวต่างชาติที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประมาณ 1,000 คน แยกเป็นนักศึกษาประเทศจีนประมาณ 300-400 คน และชาวต่างประเทศที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่อนข้างมาก

ดังนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ลดกลุ่มที่มีความเสี่ยง กับกลุ่มที่ปกติ ให้แยกออกจากกันให้มากที่สุด จึงได้มีประกาศดังกล่าว เพื่อให้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสามารถลาหยุดได้ เพื่อป้องกันความแพร่เชื้อในสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ระบาด

ทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมแถลงข่าวเรื่อง “แพทย์ มข. แนะรับมือป้องกันไวรัสโคโรนา” กำหนดจัดขึ้นวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นี้   เพื่อชี้แจงรายละเอียดและการรับมือป้องกันโรค แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ให้ทราบรู้วิธีรับมือป้องกันและปลอดภัยจากโรค

ที่มา:เฟซบุ๊กเพจ:Khon Kaen University

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight