ดูหนังออนไลน์
General

‘ม.เกษตรฯ’ ประกาศให้หยุดเรียน 10 วันหากเสี่ยงติดเชื้อ ‘ไวรัสโคโรนา’

“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ออกประกาศให้หยุดเรียน-หยุดทำงาน 10 วันหากเสี่ยงติดเชื้อ “ไวรัสโคโรนา”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ออกประกาศเรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า ความว่าเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ที่มีแหล่งเริ่มดันจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการติดเชื้อและความรุนแรงถึงชั้นมีผู้เสียชีวิตหลาย 10 คน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความห่วงใยในถานการณ์ดังกล่าวเช่นกัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสดังกล่าว และเพื่อปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงเห็นควรดำนินการตามมาตรการ ดังนี้

1.นิสิตจีนที่เดินทางกลับบนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ และยังไม่ให้เดินทางกลับประเทศไทย ขอให้นิสิตเหล่านั้นพำนักอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และขอให้ส่วนงานติต่อกับนิสิตเหล่านั้นเพื่อกำหนดการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป ทั้งนี้ส่วนงานควรจัดการสอนเสริมให้กับนิสิตหลังจากที่เดินทางกลับมาแล้ว

2.สำหรับนิสิตจีนที่พำนักในประเทศไทยและไม่ได้เดินทางกลับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ขอให้ส่วนงานประสานกับนิสิตเหล่านั้นพื่อขอให้หลีกเลี่ยงการพบปะกับคนที่เพิ่งเดินทางกลัมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะติดเชื้อดังกล่าว

3.ในกรณีนิสิตหรือบุคลกรที่ได้เดินทางกลับมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากวันที่ 10 มกราคม ขอให้นิสิตหรือบุคลากรเหล่านั้นหยุดเรียน และหยุดทำงาน เป็นระยะเวลา 10 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับ และขอให้แจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ ให้ส่วนงานทราบ โดยให้ส่วนงานส่งข้อมูลนิสิตและบุคลากร เหล่านั้นมายังที่ศูนย์สุจภาวะนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้เฝ้าติดตามนิสิตและบุคลากรที่เดินทางกลับมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างใกล้ชิด

4.นิสิตและบุคลากรที่มีไข้ หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ ควรรายงานให้อาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบ ควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ไม่ควรรักษาอาการป่วยด้วยตนอง และควรดูแลอย่างใกล้ชิดมิให้มีการแพร่เชื้อต่อไป

5.ในกรณีที่นิสิตหรือบุคลากรต้องเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนขอให้ระงับการเดินทางไว้ก่อน และหากไม่สามารถหลีกเสี่ยงการเดินทางได้ ขอให้หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย ไอจามสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในทีมชน หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์ และหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกออล์เจลล้างมือ

6.ทางมหาวิทยาลัยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และอาจมีความจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากส่วนงาน และนิสิตในโอกาสต่อไปเพื่อป้องกันการระบาดของโรค โดยขอให้ส่วนงานรายงานข้อมูล หรือเหตุการณ์ผิดปกติมายังมหาวิทยาลัยด้วย เพื่อร่วมกันควบคุมสถานการณ์นี้ร่วมกัน โดยขอให้จัดส่งข้อมูลได้ที่ ศูนย์สุขภาวะนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

The Bangkok Insight Editorial Team