ดูหนังออนไลน์
Business

บินไทยตั้ง ‘เชิดพันธ์ โชติคุณ’ นั่งควบรองผอ.ฝ่ายช่าง

วันนี้( 22 ม.ค.)  นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามในคำสั่งการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับบริหาร โดยมีมติแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับบริหารดังนี้

1. นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง (รักษาการ DT) อีกตำแหน่งหนึ่ง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เพียงตำแหน่งเดียว

2. นายเชิดพันธ์ โชติคุณ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร( D9) ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง (DT)

การแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้นายสุเมธ ระบุว่าเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทการบินไทย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight