Business

‘หนองจอก’ โมเดลพลังงาน พื้นที่พิเศษเมืองผสมชนบท

ชุมชนหนองจอก เสนอพลังงาน หนุนองค์ความรู้ ยกระดับ “ศูนย์เรียนรู้ท้องถิ่น” ผลิตพลังงานจากขยะ-ก๊าซชีวภาพมูลสัตว์ “สนธิรัตน์” ยกเป็นโมเดลพิเศษ พร้อมดึงเงินกองทุนอนุรักษ์ช่วย

วานนี้ (17 ม.ค.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ชุมชนคอยรุดดีน เขตหนองจอก กรุงเทพ ศึกษาดูงานร้านอาหารร่มไม้ปลายนา ซึ่งเป็นร้านอาหารที่ดำเนินงานในรูปแบบ Social Enterprise สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และประกอบอาชีพเกษตรกรรม เน้นสร้างรายได้ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่าเขตหนองจอก เป็นพื้นที่พิเศษของกรุงเทพฯ ที่เป็นทั้งเมืองและชนบท การพัฒนาจึงต้องใช้รูปแบบ ที่พิเศษกว่าที่อื่น จากการได้พบกับผู้นำชุมชน ให้ความใส่ใจในชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และต้องการ ที่จะพัฒนาพื้นที่ในชุมชน โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการบริหาร จัดการขยะ

กระทรวงพลังงานก็ยินดีให้การสนับสนุน โดยเฉพาะเรื่องการนำขยะมาทำเป็นเชื้อเพลิง การนำพลังงานกลับมาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นการลดภาระงบประมาณในการกำจัดขยะของส่วนกลาง การพัฒนาพลังงานในรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งการสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน

โดยเชื่อมั่นว่าที่นี่สามารถดำเนินการบริหารจัดการขยะของชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะชุมชนมีความเข้มแข็ง กระทรวงพลังงาน จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับให้การบริหารจัดการด้านพลังงาน เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ ของทางชุมชน ก็สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกลไกสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีกระทรวงพลังงานเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุน องค์ความรู้ด้านพลังงาน

ทั้งนี้ ชุมชนคอยรุดดีน เขตหนองจอกมีประชากรประมาณ 532 คน 135 ครัวเรือน ต้องการขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานขับเคลื่อนให้ชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการด้านพลังงาน เช่น การบริหารจัดการขยะในชุมชนด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยอาจผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะอัดก้อน (Refuse-Derived Fuel : RDF) การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ที่มีอยู่จำนวนมากในชุมชน ทั้งโค กระบือ และแพะ หรือการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ เพื่อป้อนให้กับศูนย์กีฬาของชุมชนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เป็นต้น

นอกจากนี้ นายสนธิรัตน์ ยังได้เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมของดี ที่หนองจอก” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชาวชุมชนหนองจอก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2563 ที่บริวเณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพ

 

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB