Economics

บอร์ดปตท.คลอดแผนวิสาหกิจ-งบลงทุน 5 ปี 1.8 แสนล้าน

บอร์ดปตท. คลอดแผนวิสาหกิจ-งบลงทุน 5 ปี วงเงิน 1.8 แสนล้าน พร้อมวางกรอบเงินลงทุนโครงการอนาคตอีก 2 แสน ล้าน เน้นโครงการ Gas-to-Power-ธุรกิจนวัตกรรม 

วันนี้ (16 ม.ค.) มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีการอนุมัติกรอบวงเงินตามแผนวิสาหกิจ และงบลงทุน 5 ปี (2563-2567) วงเงินรวม 180,814 ล้านบาท พร้อมอนุมัติกรอบเงินลงทุนโครงการในอนาคต (Provisional Capital Expenditure) วงเงิน 203,583 ล้านบาท

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับแผนวิสาหกิจ และงบลงทุน 5 ปี (2563-2567) วงเงินรวม 180,814 ล้านบาท ไม่รวมงบลงทุนในอนาคต (Provision)

โดยงบลงทุนหลัก 68% เป็นงบสำหรับการร่วมลงทุน และการลงทุนในบริษัทที่ปตท.ถือหุ้น 100% รองลงมาเป็นธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ สัดส่วน 17% ธุรกิจเทคโนโลยี และวิศวกรรม 7% ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 6% ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 1% และส่วนของสำนักงานใหญ่และอื่นๆ 1%

ด้านการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ในธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น และก๊าซธรรมชาติ อาทิ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บนบกเส้นที่ 5 โครงการ LNG Receiving Terminal หนองแฟบ และการปรับปรุงประสิทธิภาพ และซ่อมบำรุงโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ในส่วนของธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ได้สร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจไฮโดรคาร์บอน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และผลักดันกระบวนการผลิตด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Circular Economy)

ส่วนงบลงทุนในอนาคต ระยะ 5 ปีข้างหน้า จำนวน 203,583 ล้านบาท เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเสริมความร่วมมือของกลุ่ม ปตท. จากความชำนาญของธุรกิจเดิม อาทิ LNG Value Chain โครงการ Gas-to-Power

รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจใหม่ ที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงาน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมถึงตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค และแนวโน้มการใช้พลังงานสะอาด โดยปตท.จะมุ่งสร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเท่าทัน

อาทิ การพัฒนาธุรกิจไฟฟ้าทั้งในเรื่องพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เทคโนโลยีการ กักเก็บพลังงาน (Energy Storage) และรถไฟฟ้า (Electric Vehicle) พร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศ อาทิ โครงการเมืองอัจฉริยะภายใต้ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก เป็นต้น

สำหรับการดูแลสังคม และชุมชน ได้ยกระดับความร่วมมือ และเน้นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนผ่านธุรกิจ เพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่เพิ่มโอกาสทางธุรกิจไปสู่ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งปัจจุบันมี ร้าน Café Amazon for Chance จำนวน 6 สาขา และมีแผนจะขยายสาขาเพิ่มเติมอีก 3 สาขาในปี 2563

รวมถึงได้ร่วมกับวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดหาอุปกรณ์ เพื่ออบรมการทำเบเกอรี่ ให้กับผู้พิการทางการได้ยินสำหรับร้าน Baker for Chance และในเรื่องการส่งเสริมด้านสุขภาพ ปตท. ได้นำร่องให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และสามารถทราบผลตรวจสุขภาพภายใต้โครงการสถานีใส่ใจ ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งให้ความรู้ด้านสุขภาพกับประชาชน ในส่วนของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปตท. มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศและปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

” ปตท. จัดทำแผนวิสาหกิจ และตั้งงบลงทุน เพื่อเตรียมพร้อม ในการขยายการลงทุนธุรกิจ สร้างความมั่นคงทางพลังงาน และความมั่งคั่งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนดูแลสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน “

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB