Economics

‘ขนส่ง’ เปิดรับ ‘อาสาสมัคร’ 100 คน ช่วยดูแลความปลอดภัย ส่องคนทำผิดกฎจราจร

กรมการขนส่งทางบกเปิดรับสมัครประชาชนเป็น “อาสาสมัคร” รุ่นแรก 100 คน ช่วยอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาล สอดส่องความปลอดภัยและผู้ทำผิดกฎหมายบนถนน

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้จัดทำ “โครงการอาสาขนส่งทางบก” เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจร่วมกับกรมการขนส่งทางบก โดยรับสมัครอาสาสมัครจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นข้าราชการเกษียณอายุ ผู้ประกอบการขนส่ง ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จำนวน 100 คน ที่มีจิตสาธารณะต้องการช่วยเหลือสังคมให้ได้ใช้เวลามาทำกิจกรรมอาสาสมัคร

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการคัดเลือกและพัฒนาศักยภาพให้กับอาสาขนส่งทางบก โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้เฉพาะทาง ก่อนให้อาสาขนส่งทางบกเข้าไปทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ขนส่งในพื้นที่กรุงเทพฯ เช่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนที่ภาครัฐกำหนด และข้อปฏิบัติเมื่อเกิดฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อาสาขนส่งทางบก จะถือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีจิตสาธารณะเสนอตัวทำเพื่อผู้อื่นด้วยความสมัครใจ มีใจอาสาสมัคร มีความเสียสละ มีเวลาและต้องการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์  โดยภารกิจของอาสาขนส่งทางบก จะมีบทบาทในการประสานกับกรมการขนส่งทางบก ช่วยสอดส่องดูแล เฝ้าระวังพร้อมแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ร่วมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนให้ช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเทศกาล หรืองานพิธีสำคัญในพื้นที่ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงเป็นตัวแทนกรมการขนส่งทางบก ช่วยสอดส่องดูแล  มิให้มีการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับใช้รถใช้ถนน

โดยคุณสมบัติของ “อาสาขนส่งทางบก” อย่างน้อยต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง สมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ณ กรมการขนส่งทางบก กองตรวจการขนส่งทางบก กลุ่มพัฒนาระบบงานตรวจการขนส่งอาคาร 3 ชั้น 4 พร้อมหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป วุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2271-8527 หรือสายด่วน 1584

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE