Economics

เร่เข้ามา! เปิดขอเงินกองทุนไฟฟ้า 97 (5) 600 ล้าน เน้น 4 พลังงานหมุนเวียน

กกพ.เปิดงบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 97(5) 600 ล้านบาท หน่วยงาน-องค์กร สนใจเพียบ เน้น 4 พลังงานหมุนเวียน โซลาร์เซลล์-โรงไฟฟ้าขยะ และโรงไฟฟ้าชีวมวล-ก๊าซชีวภาพ สนองนโยบาย “โรงไฟฟ้าชุมชน” 

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เปิดให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรไม่แสวงหากำไร และสื่อมวลชน เข้ารับฟังการเปิดงบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(5) เพื่อให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอใช้ทุนประจำปี 2563  โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังล้นห้องกว่า 260 ราย

โดยมีการปรับปรุงกระบวนการขอรับทุนใหม่ หลังจากมีข้อวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก  ที่สำคัญได้แก่ การอธิบายแนวทางการใช้งบ โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง และเปิดให้ซักถาม รวมถึงให้มีการนำเสนอเป็นไอเดียสั้นๆในรูปแบบต่างๆก่อน หากผ่านการพิจารณาจึงนำเสนอข้อเสนอฉบับเต็ม (Full Proposal ) และเน้นหนักไปที่โครงการ ที่จะก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติเป็นรูปธรรมมากขึ้น

สำหรับการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ของมาตรานี้ มุ่งส่งเสริมสังคม และประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ประกอบด้วย 6 แผนงาน ได้แก่

1.แผนงานเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมบทบาท และพัฒนาองค์ความรู้ด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชน หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

2.แผนงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึก ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดีด้านไฟฟ้า

3.แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านไฟฟ้า เช่น การพัฒนาเครือข่าย หรือการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือหน่วยงานด้านไฟฟ้า

4.แผนงานสนับสนุน สร้างความมั่นคง และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไม่ปกติด้านไฟฟ้า

5.แผนงานการบริหารจัดการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนันสนุนการปฏิบัติงาน

6.แผงานอื่นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุนฯตามมาตรา 93 หรือมาตรา 97 (5)ตามที่กกพ.กำหนด

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวว่า ในปี 2563 ได้วางกรอบการใช้เงินตามมาตรา 97 (5) ไว้ทั้งสิ้น 600 ล้านบาท เพื่อให้ผู้สนใจยื่นขอรับทุน แบ่งเป็น Strategic Grant 450 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 2 ปี และ Open Grant 150 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 1 ปี

โดยในปีนี้กำหนดหัวข้อการสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจ ใน 4 หัวเรื่อง เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ โซลาร์เซลล์ ,waste to Energy เน้นการนำขยะ ผลิตเป็นไฟฟ้า ,โรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass)  และ ก๊าซชีวภาพ (Biogass)

รวมถึงอีก 2 หัวข้อใหญ่  คือ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือสื่อสังคมออนไลน์ เช่น การทำ Application การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เช่น การประกวดโครงการระดับนักเรียนนักศึกษาในทุกภูมิภาคในเรื่องการประหยัดพลังงานหรือพลังงานหมุนเวียน หรือการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน หรือใช้พลังงานหมุนเวียน และสามารถเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไป เป็นต้น ในส่วนของ Strategic Grant เพิ่มเติมกรอบหัวข้อในเรื่องการสื่อสารภารกิจของกกพ. เช่น การออกใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า การพิจารณาค่าไฟฟ้าผันแปร (FT) เป็นต้น

โดยปีนี้ได้กำหนดให้มีการนำเสนอเป็นไอเดียมาก่อน ภายใน 15-31 มกราคม 2563 จากนั้นผู้ที่ผ่านการพิจารณา นำข้อเสนอฉบับเต็ม (Full Proposal) มาให้พิจารณาภายในกุมภาพันธ์ คาดว่าจะอนุมัติเงินได้ภายในมีนาคม โดยมีคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ พิจารณาข้อเสนอ Strategic Grant ส่วนคณะทำงานกลั่นกรองโครงการและพัฒนาโครงการพิจารณาข้อเสนอ Open Grant

” ปีนี้คนสนใจเข้ามารับฟังแนวทางการขอรับทุนจากกองทุนฯตามมาตรา 97 (5) กว่า 260 ราย เพราะคนเริ่มรับรู้มากขึ้น ผลจากการสร้างความตระหนักรู้ในปี 2562 “

สำหรับในปีนี้นอกจากสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องโซลาร์เซลล์ และ การผลิตไฟฟ้าจากขยะต่อเนื่องจากปี 2562 แล้ว ยังเพิ่มเติมในเรื่องโรงไฟฟ้าชีวมวล และก๊าซชีวภาพ ตามนโยบาย “โรงไฟฟ้าชุมชน” ของกระทรวงพลังงาน

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team