ดูหนังออนไลน์
General

‘บิ๊กป้อม’ หนุน ‘แก่งกระจาน’ ขึ้นทะเบียนเป็น ‘มรดกโลก’

วันนี้ (15 ม.ค.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

ช่วงแรกของการประชุม พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลก วาระปี  2562-2566  ซึ่งไทยได้รับเลือกด้วยคะแนนสูงสุด 154 เสียง จากทั้งหมด 170 เสียง  พร้อมกล่าวสนับสนุนการนำเสนอให้ขึ้นทะเบียนพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก เนื่องจากการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ถือเป็นกลไกหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ  ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย นอกจาเหนือการเสริมสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับชุมชนทั้งทางตรง และทางอ้อม

ทางด้านนายวราวุธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะทำงานขับเคลื่อนการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ได้พิจารณาร่างเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเสนอกลุ่มป่าแก่งกระจาน และมีมติให้นำเสนอเอกสารดังกล่าว ต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเพื่อพิจารณานั้น  ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเอกสารดังกล่าว และมีมติเห็นชอบ โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าวต่อศูนย์มรดกโลก ภายในวันที่ 31 มกราคมนี้ เพื่อให้ทันต่อการนำเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 44  ช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563

หากพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ที่ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กุยบุรีเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า แม่น้ำภาชี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก จะนับเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่ 6  ของไทย และเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแหล่งที่ 3 ของไทย

ขณะที่ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการประชุมสมัชชารัฐภาคีแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2562  ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ฝรั่งเศสแล้ว รวมถึง การรายงานผลการดำเนินงานในการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการนำเสนอเเหล่งมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จำนวน 2  แหล่ง คือ  เมืองโบราณศรีเทพ และอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท รวมทั้ง รายงานความก้าวหน้าการจัดทำเอกสารนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้นำเสนอว่า คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม พิจารณาให้ส่งกลับเอกสารให้จังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการปรับปรุงเอกสารดังกล่าวให้ถูกต้อง และเห็นชอบต่อแผนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำรงตำแหน่งกรรมการมรดกโลก วาระปี  2562-2566

พล.อ.ประวิตร บอกด้วยว่า การนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม หรือแหล่งมรดกทางธรรมชาติ เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก นอกจากจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ ความรัก และความหวงแหน ต่อแหล่งมรดกของท้องถิ่นนั้น ๆ แล้ว ยังทำให้ต่างชาติรู้จักและสนใจแหล่งท่องเที่ยวของไทยในฐานะที่เป็นมรดกโลกเพิ่มมากขึ้น เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบแหล่งมรดกโลก และพื้นที่ต่อเนื่องทั้งโดยทางตรง และทางอ้อมจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว และการจ้างงานในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งยังเป็นการช่วยสร้างพันธมิตรและเครือข่ายเพื่อการปกป้อง คุ้มครอง และดูแลแหล่งร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้คงอยู่สืบไปและส่งต่อให้กับอนุชนรุ่นหลังต่อไป

ในเร็วๆ นี้ ไทยยังมีแผนที่จะเชิญกรรมการมรดกโลกจากประเทศต่างๆ ลงพื้นที่แก่งกระจาน  ก่อนการพิจารณาแหล่งมรดกโลก ครั้งที่ 44  เพื่อให้กรรมการได้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่ประเทศไทยได้ดำเนินการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน

The Bangkok Insight Editorial Team