Economics

ครม.ไฟเขียวควบรวม ‘ทีโอที-กสท’ เป็น ‘โทรคมนาคมแห่งชาติ’

ครม.ไฟเขียวควบรวม “ทีโอที-กสท” เป็น “บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ” ชี้ต้องจบภายใน 6 เดือน พร้อมดันเข้าประมูล 5G

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ควบรวมกิจการเป็นบริษัทเดียวตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยให้บริษัทที่ตั้งใหม่ใช้ชื่อ “บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ” (National Telecom) หรือ NT และมีกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมด ทั้งยังมีมติให้ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบปฏิบัติ และมติ ครม.ที่บังคับใช้กับรัฐวิสาหกิจเป็นการทั่วไป ให้คงสิทธิ์สภาพในฐานะที่แปลงเป็นบริษัทมหาชนแล้ว หลังจากแปลงสภาพไปเมื่อปี 2542

ขณะที่เงินเดือนค่าจ้าง สวัสดิการให้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป รวมถึงการจัดซื้อแบบ G2G ก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเช่นกัน พร้อมมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดีอีเอส ดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนด โดยต้องควบรวมทั้ง 2 บริษัทให้เสร็จภายใน 6 เดือน

นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ NT กระทรวงดิจิทัลฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาความเหมาะสมในประเด็นให้ NT เป็นผู้สนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคง รวมถึงให้บริการสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยให้รัฐสนับสนุนคลื่นความถี่ที่เหมาะสมเพื่อภารกิจดังกล่าว

ทั้งนี้ ครม.ยังมีมติเห็นชอบในหลักการให้ทีโอทีและ กสท เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิร์ต 1800 เมกะเฮิร์ต 2600 เมกะเฮิร์ต และ 26 กิกะเฮิร์ต ตามเงื่อนไขประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team