CSR

กลุ่ม ปตท. ชวนน้องๆเที่ยวงาน ‘ตะลุยฝันวันเด็ก ปี 63’

กลุ่ม ปตท. ชวนน้องๆ เที่ยวงาน “ตะลุยฝันวันเด็ก ปี 63”  รวมพลังรักษ์โลก สร้างประสบการณ์ใหม่กับการแสดงบนเวที และกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ สอดแทรกความรู้นวัตกรรมประหยัดพลังงาน-รักษาสิ่งแวดล้อม และปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงาน 

วันนี้ (11 ม.ค.) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  กลุ่ม ปตท. จัดกิจกรรม  “ตะลุยฝันวันเด็ก ประจำปี 2563”  ตอน “เด็กรุ่นใหม่ หัวใจสีเขียว”  มุ่งหวังให้น้อง ๆ ที่เข้าร่วมงานวันเด็กในครั้งนี้ ได้รับความรู้ ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน

โดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน พร้อมสร้างจิตสำนึก ให้กับเยาวชนในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และห่วงใยในสิ่งแวดล้อม ด้วยการริเริ่มลงมือปฏิบัติ เพื่อให้โลกมีสีเขียวอย่างยั่งยืน

รวมถึงจุดประกายความคิดด้านนวัตกรรมสีเขียว ให้กับเยาวชนไทย ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นในประเทศ ร่วมกับการดูแลรับผิดชอบสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นพลังในการพัฒนาประเทศชาติ และสร้างโลกอนาคตที่ยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้ง 8 บริษัท ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าและพันธมิตรของ ปตท.

นายชาญศิลป์ กล่าวเสริมว่า การจัดงานวันเด็กปีนี้ ยังมุ่งเน้นการสร้าง และเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดสู่พฤติกรรมรักษ์โลก ผ่านการดำเนินงาน และโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้ง เยาวชนจะได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน ที่สามารถเพลิดเพลินไปกับเกม และกิจกรรมที่หลากหลาย

อาทิ กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างให้เด็กๆ ได้รู้จักการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การแสดงจากน้องๆ เยาวชน กิจกรรมการจับสลากลุ้นรับของรางวัลมากมาย การจัดฉายภาพยนตร์แอนนิเมชั่น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 เรื่อง ก๊อดจิ ดิ แอดเวนเจอร์ (GODJI The Adventure)

กลุ่ม ปตท. ได้จัดงานวันเด็กขึ้นเป็นประจำทุกปีที่ ปตท. สำนักงานใหญ่แห่งนี้ รวมทั้งที่ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ถนนสุขาภิบาล 2 สำหรับในส่วนภูมิภาค จัดที่ ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินีที่ได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง และสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง เพราะตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ๆ ในทุกพื้นที่ ที่จะต้องเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB