Business

‘ก.ล.ต.’ ชี้หุ้นร่วงจากปัจจัยภายนอก ยันพื้นฐานเศรษฐกิจดี

“ก.ล.ต.” ชี้หุ้นไทยร่วงจากปัจจัยภายนอก แนะติดตามสถานการณ์ “สหรัฐ-อิหร่าน” ใกล้ชิด พร้อมมองแนวโน้มเศรษฐกิจไทยดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. กล่าวว่า การปรับตัวลดลงของ SET index เป็นไปในแนวทางเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลก ซึ่งเกิดจากความกังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิหร่าน โดย ก.ล.ต. ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุการณ์ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการลงทุน รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ภาพจากเฟซบุ๊ก สำนักงาน กลต.

อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต. ขอแนะนำให้ผู้ลงทุนติดตามข้อมูลข่าวสารประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยมองว่า พื้นฐานเศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มของอัตราการเติบโตดีขึ้นจากปีที่แล้ว เนื่องจากข้อตกลงการเจรจาระหว่างสหรัฐและจีนมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในปี 2563 ทำให้การส่งออกมีแนวโน้มดีขึ้น อีกทั้งการบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวได้ดี และการท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐและการลงทุนมีแนวโน้มขยายตัวด้วยเช่นกัน

ส่วนอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ (0.68%) หนี้สาธารณะยังคงอยู่ในระดับต่ำ (40.9%) และดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงเกินดุล (6.8% ต่อ GDP) ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำหรับตลาดการเงิน ยังมีเงินลงทุนไหลเข้าจากนักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ (7.61 พันล้านบาท) ตั้งแต่ต้นปี 2563

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team