ดูหนังออนไลน์
The Bangkok Insight

‘สนธิรัตน์’ เร่งแจ้งเกิดโรงไฟฟ้าชุมชน Quick Win ‘อุบลไบโอเอทานอล’ เข้าคิว

“สนธิรัตน์” เร่งแจ้งเกิดโรงไฟฟ้าชุมชน Quick Win  ลงพื้นที่อุบล ติดตามความพร้อมผลิตไฟฟ้าของกลุ่ม “บริษัทอุบลไบโอเอทานอล” ดึงพืชพลังงานหญ้าเนเปียร์ เป็นเชื้อเพลิง 

วันนี้ (4 ม.ค.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพลังงานลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ เพื่อขับเคลื่อนผลักดันนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครอบคลุม จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วม

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่าได้หารือร่วมกับ 4 จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี และติดตามการดำเนินงานของกระทรวงพลังงานตามนโยบาย ที่ได้มอบหมายไว้ อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน สถานีพลังงานชุมชน การของบประมาณกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง

ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนนั้น ย้ำว่าในปี 2563 นี้ จะเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของผู้ผลิตรายเล็กมาก (VSPP) ในรูปแบบ FiT จำนวนรวม 700 เมกะวัตต์ โดยให้ความสำคัญกับโรงไฟฟ้า Quick Win ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จหรือใกล้จะแล้วเสร็จเข้าร่วมโครงการก่อน ซึ่งโครงการจะสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในปี 2563 นี้

สำหรับหลักเกณฑ์ขอย้ำว่า ให้ความสำคัญไปที่ประโยชน์ต่อชุมชนเป็นหลัก โดยผู้เสนอโครงการนั้น อาจเป็นภาคเอกชน หรืออาจร่วมกับองค์กรของรัฐ ถือหุ้นในโครงการได้ 60% – 90% ส่วนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถือหุ้นได้ 10% – 40%  โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 200 ครัวเรือน และต้องมีการแบ่งส่วนแบ่งรายได้ตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งต้องมีแผนจัดหาเชื้อเพลิง รับซื้อเชื้อเพลิงราคาประกันกับวิสาหกิจชุมชน แบบคอนแทร็ก ฟาร์มมิ่ง (Contract Farming) ด้วย

“เป้าหมายหลักของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยนโยบายพลังงาน การขับเคลื่อนโครงการนี้ จะทำให้เกิดเม็ดเงินลงทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกว่า        70,000 ล้านบาท สร้างงานสร้างอาชีพ และรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้ายังจะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าอีกด้วย ” 

สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดอุบลในครั้งนี้นายสนธิรัตน์ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมโครงการด้านพลังงานทดแทนของบริษัท อุบลไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีการผลิตเอทานอล ผลิตก๊าซชีวภาพ และโรงไฟฟ้าขนาด 5.6 เมกะวัตต์ เพื่อดูการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล เนื่องจากเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้า ที่แสดงความสนใจเข้าร่วมโครงการ ตามกรอบเวลาของนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเร่งด่วน Quick Win

โดยโรงงานมีระบบผลิตไบโอก๊าซ ที่ผลิตจากการย่อยกากมันสำปะหลัง ที่ได้รับจากโรงแป้งมัน สามารถปรับปรุงระบบรองรับหญ้าเนเปียร์ได้ภายใน 6 เดือน มีกากมันสำปะหลัง เป็นผลพลอยได้ จากการผลิตเอทานอล นำมาใช้เป็นวัตถุดิบเสริมประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพ และมีโรงไฟฟ้าขนาด 5.6 เมกะวัตต์ ที่มีสายส่งขนาด 115 เควี (kV)  และ 22 เควี  พร้อมรับการจำหน่ายไฟฟ้า

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทยังมีสมาชิกกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร ที่มีพื้นที่เกษตรกรรมอยู่บริเวณรอบโรงงาน มีความต้องการ และมีความพร้อมในการเข้าร่วมถือหุ้นกับโรงไฟฟ้า โดยกลุ่มบริษัท มีการประกันราคา และรับซื้อผลผลิตมันสำปะหลังที่แน่นอน กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีระบบท่อส่ง และกระจายน้ำให้ชุมชน สามารถลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตในการปลูกหญ้าเนเปียร์ และมีโครงการสนับสนุนกากมันสำปะหลัง เพื่อเป็นสารปรับปรุงบำรุงดิน รวมทั้ง กลุ่มบริษัทฯ มีที่ดินปลูกหญ้าเนเปียร์มากกว่า 2,000 ไร่ มีประสบการณ์ในการปลูก และจัดการแปลงหญ้าเนเปียร์มากว่า 5 ปี มีผลผลิตสูงเฉลี่ยประมาณ 10 ตันต่อไร่ สามารถเป็นแปลงต้นแบบสาธิตให้กลุ่มเกษตรกรได้มาศึกษาเรียนรู้

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB