ดูหนังออนไลน์
Economics

แล้งหนัก!! 15 จังหวัดภาคเกษตรเสียหายเฉียด 800 ล้านบาท

แล้งหนัก!! รอบ 4 เดือนพื้นที่ภาคเกษตร 15 จังหวัดเสียหายเฉียด 800 ล้านบาท

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานสถานการณ์ภัยแล้งช่วงเดือนกันยายน 2562 ถึงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 จังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว 13 จังหวัด จำนวน 68 อำเภอ 423 ตำบล 3,769 หมู่บ้าน 20 ชุมชน ได้แก่ เชียงราย น่าน เพชรบูรณ์ อุทัยธานี นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา และอยู่ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในประกาศเขตฯ 3 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย ชัยนาท สุพรรณบุรี

โดยผลกระทบด้านการเกษตรในเบื้องต้นด้านพืช ประสบภัย 15 จังหวัด เกษตรกร 147,880 ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 1,569,123 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว 15 จังหวัด เกษตรกร 73,239 ราย พื้นที่เสียหาย 708,264 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 623,378 ไร่ พืชไร่ 84,446 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 440 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 791.51 ล้านบาท

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team