General

‘กรมทรัพยากรน้ำ’ เดินหน้าทำแผนปฏิบัติการ ‘ป้องกัน-แก้ไข’ ภัยแล้ง

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วย นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผู้บริหารและและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมเสนอและจัดทำจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กรมทรัพยากรน้ำ ได้สรุปความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งภายใต้การดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำ โดยปัจจุบันได้มีการสูบน้ำแจกจ่ายประชาชนแล้ว 22.02 ล้านลูกบาศก์เมตร และดำเนินการแจกจ่ายน้ำสะอาด จำนวน 302,000 ลิตร

การปฏิบัติการดังกล่าวสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งได้ประมาณ 302,000 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 40,325 ไร่

นอกจากนั้นแล้วอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้เสนอแผนปฏิบัติการพื้นที่เสี่ยงขาคแคลนน้ำด้านการเกษตร (นอกเขตชลประทาน) ทั้งในส่วนของการจัดหาเครื่องมือและเครื่องจักร และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ 201 โครงการ งบประมาณรวม 3,878.5030 ล้านบาทอีกด้วย

 

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team