ดูหนังออนไลน์
Economics

ของขวัญปีใหม่ ! ลดราคาแก๊สโซฮอล์  อี 20-ดีเซล บี 10 อัตรา 1 บาทต่อลิตร

“สนธิรัตน์” ประกาศของขวัญปีใหม่ ลดราคาแก๊สโซฮอล์  อี 20 และดีเซล บี 10 อัตรา 1 บาทต่อลิตร กระตุ้นยอดใช้
ย้ำปีหน้าออกแพ็คเกจปาล์มทั้งระบบ รักษาเสถียรภาพราคา-ป้องกันลักลอบนำเข้า พร้อมประกาศตัวเป็นกระทรวงดิจิทัล ​ใช้ Big Data ขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่าสำหรับมาตรการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงพลังงาน จะประกาศลดราคาน้ำมัน 1 บาทต่อลิตร สำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 20  และดีเซล บี 10 ในช่วงวันที่ 25 ธันวาคม 2562- 10 มกราคม 2563  และเพื่อกระตุ้นการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพขากว้ตถุดิบทางการเกษตรไปพร้อมกันด้วย

สำหรับมาตรการดึงน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) มาเป็นส่วนผสมในดีเซล บี 7 บี 10 และบี 20 พบว่าได้ผลอย่างดี มีการใช้มากขึ้นตามลำดับ และภายในกุมภาพันธ์ 2563 ทุกปั๊มน้ำมันจะมีจำหน่ายดีเซล บี 10 รองรับมาตรการน้ำมันดีเซล บี 10 เป็นมาตรฐานใหม

ท้้งหมดส่งผลให้ราคาผลปาล์มขยับ ปัจจุบันขึ้นเป็นประวัติการณ์ 5 บาทต่อกก. ขณะที่ราคาซีพีโอ 28 บาทต่อกก. และจะมีการออกมาตรการเพิ่มเติมในเดือนมกราคม 2563 เพื่อดูแลราคาใหัมีเสถียรภาพไม่ขึ้นลง และป้องการลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงสร้างค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (เอฟที) ให้เป็นอัตราที่ส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ โดยจะต้องศึกษาเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าของประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมด

นายสนธิรัตน์  กล่าวถึงทิศทางของกระทรวงพลังงานในงานสัมมนา “Energy 5.0 โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data ) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานประเทศไทย “  ว่า ขอประกาศเป็นกระทรวงแรกๆ ที่ใช้ดิจิทัล และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อน ผ่าน Big Data

ขณะนี้ได้มอบให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ใช้ Big Data ทำแผนหลัก (Master Plan) 5 แผนบูรณาการด้านพลังงาน ทั้งแผนไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซ อนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน โดยใช้ AI ให้เสร็จภายใน 3 เดือน และใช้จัดทำฐานข้อมูลสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน และพลังงานชุมชนด้วย และภายใน 6 เดือนต้องเห็นการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลของทุกหน่วยงาน

โดยวันนี้ (13 ธ.ค.) ได้มีพิธีลงนามอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงานภายใต้ “โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย”  ระหว่าง 7 หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน ได้แก่

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง  เพื่อประสานความร่วมมือในการรวบรวม เชื่อมโยง วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันทุกภาคส่วน อันจะมีส่วนช่วยส่งเสริมยกระดับการวางแผน กำหนดนโยบาย และการพัฒนาขับเคลื่อนแผนพัฒนาพลังงานของประเทศต่อไป

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB