Politics

‘บิ๊กตู่’ ตั้ง ‘อนุทิน’ นั่งประธานบอร์ดจัดการสารเคมีแห่งชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงาน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชามอบหมายให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการนโยบายการจัดการสารเคมีแห่งชาติ

ทั้งนี้เนื่องจากนายอนุทิน ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อโปรดพิจารณาเป็นประธานกรรมการนโยบายการจัดการสารเคมีแห่งชาติ หรือมอบหมายรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการตามที่เห็นสมควร เรื่องดังกล่าวสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้นำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว และแจ้งว่านายกรัฐมนตรีมีบัญชามอบหมายให้นายอนุทิน เป็นประธานกรรมการนโยบายการจัดการสารเคมีแห่งชาติ

สำหรับคณะกรรมการชุดนี้ ประกอบด้วย

1. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานกรรมการ

3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธานกรรมการ

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองประธานกรรมการ

5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รองประธานกรรมการ

ส่วนกรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,ปลัดกระทรวงคมนาคม,ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ,ปลัดกรุงเทพมหานคร ,เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค,เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ,เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ,เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ,อธิบดีกรมศุลกากร ,อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ,อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนทั้งสิ้น 52 คน

สำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ ได้แก่ การกำหนดนโยบายและแผนแม่บทการจัดการสารเคมีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการสารเคมี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
กำกับเร่งรัดติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของแผนแม่บทการจัดการสารเคมี และสนับสนุนให้มีการบูรณาการทำงานและงบประมาณเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง

ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย เพื่อให้เกิดการจัดการสารเคมีที่เหมาะสม รวมถึงการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีที่เหมาะสมตามความจำเป็น และปฏิบัติงานหรือดำเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight