PR News

‘กรมทรัพยากรน้ำ’ สร้างอาคารรับน้ำ หนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินภารกิจสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกจำนวนมาก แต่ในพื้นที่ดังกล่าวไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ จึงประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปริมาณน้ำไม่เพียงพอในอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูก ทำให้ผลผลิตเสียหาย และได้ผลผลิตน้อยลง

ด้วยสาเหตุนี้ กรมทรัพยากรน้ำ จึงเข้าไปสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โดยดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารรับน้ำ โครงการระบบกระจายน้ำ สำหรับใช้ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง บรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับโครงการฯ และราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมขุดลอกเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำที่มีสภาพตื้นเขินให้สามารถกักเก็บน้ำได้เต็มประสิทธิภาพสำหรับความต้องการในพื้นที่

นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมจัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( อพ.สธ.) ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – วันที่ 5 ธันวาคมนี้ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ ที่ได้สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม รวมถึงให้ความรู้กับเยาวชนและประชาชนในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำในด้านต่าง ๆ

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำ มุ่งหวัง ประชาชนเห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำ พร้อมร่วมกันรักษาทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำต่าง ๆ โดยการมีส่วนร่วม เพื่อมีทรัพยากรน้ำใช้อย่างยั่งยืน

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team