ดูหนังออนไลน์
Economics

ปตท.สผ.ขายแหล่งมอนทารา 100% มูลค่า195 ล้านดอลลาร์

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 บริษัท PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (บริษัทย่อยของปตท.สผ.) ได้ลงนามในสัญญาเพื่อขายสัดส่วนการลงทุน 100% ในแหล่งมอนทาราและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ตั้งอยู่ในเครือรัฐออสเตรเลีย ให้แก่บริษัท Jadestone Energy (Eagle) Pty Ltd ด้วยมูลค่าการขายสินทรัพย์จำนวน 195 ล้านดอลลาร์

โดยมูลค่าดังกล่าวจะต้องมีการปรับเงินทุนหมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงไปจนกว่าการซื้อขายจะมีผลสมบูรณ์อีกทั้ง อาจมีการรับรู้มูลค่าการขายเพิ่มเติมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิตระดับราคาน้ำมันดิบ และการพัฒนาแหล่งในอนาคตในจำนวนไม่เกิน 160 ล้านดอลลาร์

การซื้อขายจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาฯ ซึ่งรวมถึงการอนุมัติจาก National Offshore Petroleum Titles Administrator (NOPTA) และ National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority (NOPSEMA) ของออสเตรเลีย โดยคาดว่าการซื้อขายจะมีผลสมบูรณ์ ภายในปี 2561

แหล่งมอนทาราเป็นแหล่งน้ำมันดิบที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลติมอร์ ซึ่งมีปริมาณการผลิตน้ำมันดิบเฉลี่ยสำหรับครึ่งปี 2561 ที่ 7,694 บาร์เรลต่อวัน ทั้งนี้การขายแหล่งมอนทาราถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการการลงทุน (Portfolio Rationalization) ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทรายการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย

อย่างไรก็ตาม ขนาดของรายการไม่เข้าข่ายต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight