ดูหนังออนไลน์
Business

‘กรมทรัพยากรน้ำ’ วางแนวทางรับมือภัยแล้ง

กรมทรัพยากรน้ำวางแนวทางปฎิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้ง ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค

ภาดล ถาวรกฤชรัตน์

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่า  กรมทรัพยากรน้ำได้จัดการประชุมด่วน เพื่อหารือถึงแผนปฏิบัติการ บรรเทาภาวะน้ำแล้งระยะสั้น ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคฤดูแล้งปี 2562/2563 และพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทาน ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

โดยได้เตรียมจัดตั้งศูนย์ผลิตน้ำสะอาดจำนวน 9 จุด พร้อมแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือภัยแล้งจำนวน 96 จุด จุดสูบน้ำช่วยเหลือน้ำแล้งจำนวน 106 จุด เตรียมการเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานให้ความช่วยเหลือ และเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้ง เจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด และเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และรถบรรทุกน้ำ

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะสามารถสูบน้ำเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้ 25 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถแจกน้ำน้ำสะอาดได้ 10 ล้านลิตร ประชาชนจะได้รับประโยชน์ 250,000 ครัวเรือน ในพื้นที่ 80,000 ไร่

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team