Digital Economy

ชี้เทรนด์ ‘นวัตกรรม’ ที่องค์กร ‘ต้องรู้’ ก่อนเข้าสู่ปี 2563

เอ็นไอเอแนะองค์กรยุคใหม่ต้องสร้างแต้มต่อด้วยนวัตกรรม เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร เริ่มจากการเปลี่ยน “วัฒนธรรมองค์กร” ให้รู้จักกล้าคิด กล้าตั้งคำถาม กล้าลงมือทำ ด้าน “เคลมดิ”แนะธุรกิจยุคใหม่ต้องผันตัวเป็น “ปลาเร็ว”

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ เอ็นไอเอ เปิดเผยว่า กล่าวว่า ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาครัฐถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมของประเทศให้สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เอ็นไอเอจึงได้ริเริ่มโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร หรือ Innovative Organization Program (IOP) ขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กรของหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานที่สามารถเติบโตและสร้างเข้มแข็งบนฐานของนวัตกรรม เพราะการก้าวไปสู่ “องค์กรนวัตกรรม” ไม่ใช่เพียงแค่การผลิตสินค้า หรือบริการที่มีความเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมเท่านั้น แต่ทุกองค์กรต้องสรรหาโซลูชั่นใหม่ๆ ที่ช่วยในการบริหารจัดการแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความยั่งยืน และสามารถรับมือได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้น

สิ่งสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดองค์กรนวัตกรรมได้นั้นจะต้องเริ่มจากการเปลี่ยน “วัฒนธรรมองค์กร” ให้รู้จักกล้าคิด กล้าตั้งคำถาม และกล้าที่จะทดลองลงมือทำในสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น การพัฒนาทักษะทรัพยากรมนุษย์ให้รู้จักเปิดรับสิ่งใหม่ๆ และไม่ยึดติดกับโมเดลเดิมๆที่เคยประสบความสำเร็จ การค้นหาเทคโนโลยีจากภายนอกที่เป็นที่ยอมรับและนำมาปรับใช้ในองค์กร รวมทั้งการรู้จักบ่มเพาะ ปฏิบัติทักษะแห่งอนาคต โดยเฉพาะทักษะที่มีแนวโน้มการนำระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาแทนที่

พันธุ์อาจ ชัยรัตน์

นางธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร จะช่วยให้องค์กรเห็นความสำคัญของการก้าวไปสู่องค์กรนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น และจะเป็นเครื่องมือในการช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมให้แก่องค์กรใน 3 ระดับ 8 มิติด้วยกัน ดังนี้

1. ระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวกำหนดภาพรวมในการขับเคลื่อน เชื่อมโยงเป้าหมายและทิศทางขององค์กร ประกอบด้วย 2 มิติ ได้แก่ มิติด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม และมิติด้านการมุ่งเน้นธุรกิจ

2. ระดับโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านบุคลากร มิติด้านองค์ความรู้ มิติด้านวัฒนธรรม  และมิติด้านทรัพยากร

ธีรีสา มัทวพันธุ์

3. ระดับปฎิบัติการ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กับองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ ประกอบด้วย 2 มิติ ได้แก่ มิติด้านผลิตผล และมิติด้านกระบวนการ โดยอาศัยโมเดลการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร มาพัฒนาต่อยอดให้เหมาะสมกับบริบทของการบริหารจัดการองค์กรรูปแบบต่าง ๆ

ด้านนายกิตตินันท์ อนุพันธ์ ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เอนนี่แวร์ ทู โก จำกัด ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม เคลมดิ กล่าวว่า การสร้างนวัตกรรมในองค์กรสิ่งที่สำคัญคือ การเปลี่ยนวัฒนธรรมของคนในองค์กรให้รู้จักเห็นความสำคัญของสิ่งใหม่ๆ และซึมซับเทคโนโลยีซึ่งกำลังมีบทบาทและแพร่กระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก

กิตตินันท์ อนุพันธ์

การก้าวสู่หลักการดังกล่าวได้นั้น สิ่งสำคัญที่ต้องคิดนอกเหนือจากการพัฒนานวัตกรรมในตัวผลิตภัณฑ์ และการบริการคือ การสร้างนวัตกรรมให้กับรูปแบบธุรกิจ หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า Business Model Innovation ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านตลาด การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และยังสามารถแสวงหาผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นได้ด้วยการสร้างสรรค์สิ่งที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการทำธุรกิจไม่ใช่ยุคที่ปลาใหญ่กินปลาเล็กอีกต่อไป ผู้ประกอบการหลายๆรายต้องเปลี่ยนแนวคิดหรือความเชื่อดังกล่าวด้วยการผันตัวเป็น “ปลาเร็ว” โดยอาศัยความว่องไวทั้งการคิด การตัดสินใจ การลงมือทำ ซึ่งคนที่ไวกว่าย่อมมีความได้เปรียบกว่าคนที่ยังคิดช้าหรือย่ำอยู่กับที่ และยังสามารถพัฒนาสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT