Sme

‘ดีป้า’ ปั้น ‘Thai Skill’ เสริมทักษะอาชีพผ่านเทคโนโลยี ‘ดิจิทัล’

ดีป้า เปิดตัวแคมเปญ “Thai Skill – พัฒนาทักษะไทย สร้างรายได้ สร้างอาชีพ” หวังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ โดยการส่งเสริมทักษะอาชีพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล สู่การสร้างรายได้และอาชีพให้มั่นคงยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากำลังคนสู่ยุคดิจิทัล ปั้นให้เกิดพลเมืองดิจิทัล 30 ล้านคน

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิต รวมถึงสร้างโอกาส จนเกิดเป็นความท้าทายใหม่ๆ ส่งผลให้เกิดการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยี

จากแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดีป้าในฐานะองค์กรที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizen) ที่เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินชีวิต ประกอบอาชีพ ตลอดจนใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล

ดีป้า มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมพัฒนากำลังคนของประเทศให้พร้อมก้าวสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล ตามแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ปี 2561-2564) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากำลังคนสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้เกิด 30 ล้านพลเมืองดิจิทัล ที่สามารถเข้าถึงบริการ ใช้ข้อมูลความรู้และเทคโนโลยีอย่างเป็นประโยชน์และเหมาะสม

ล่าสุด ดีป้า ได้เปิดตัวแคมเปญ “Thai Skill – พัฒนาทักษะไทย สร้างรายได้ สร้างอาชีพ” หวังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ โดยการส่งเสริมทักษะอาชีพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล สู่การสร้างรายได้และอาชีพให้มั่นคงยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในการส่งเสริมทักษะความรู้โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม และชุมชน รวมถึงสังคมและท้องถิ่น

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

สำหรับโครงการดังกล่าว ได้สร้างศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่อดิจิทัลช่องทางออนไลน์ หรือ โซเชียล มีเดีย ที่เข้าถึงและใช้งานได้ผ่านเฟซบุ๊ก และ ยูทูบ  โดยสร้างสรรค์คอนเทนต์นำเสนอเนื้อหาต่างๆ ที่จะส่งเสริมทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐาน และการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนและผู้สนใจ เพื่อเสริมทักษะความรู้ใหม่ ๆ และส่งเสริมสังคมการเรียนรู้ของคนไทย ทั้งยังสามารถยกระดับทักษะเหล่านี้ไปสู่การประกอบอาชีพ สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

แพลตฟอร์ม Thai Skill แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบไปด้วย

1. องค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ ที่สามารถนำไปปฏิบัติและสร้างอาชีพได้ง่าย ได้แก่ เกษตรกรรม คหกรรม ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศด้านเกษตรกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาส่งต่อกันมา จึงควรอนุรักษ์องค์ความรู้ ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับอาชีพต่อไป

2. ทักษะสนับสนุนการประกอบอาชีพ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที ได้แก่ ทักษะดิจิทัล , ภาษา , บัญชี เป็นต้น ที่สามารถนำไปต่อยอดและเสริมศักยภาพให้กับประชาชนในการสื่อสาร ติดต่อหรือทำการค้ากับต่างประเทศ

“สองทักษะดังกล่าว เป็นจุดเริ่มต้นของคอนเทนต์ที่คาดหวังว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะคนไทย สู่การสร้างรายได้และอาชีพให้มั่นคงอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ Thai Skill ยังได้ร่วมมือกับเหล่า Youtuber ในการแบ่งปันคอนเทนต์น่ารู้ต่างๆ กับ Thai Skill อีกด้วย”ดร.ณัฐพล กล่าว

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT