CSR

‘จิตอาสา จุฬาฯ’ สามัคคี ฟื้นฟู 11 โรงเรียนหลังน้ำท่วม จ.อุบลฯ ครั้งที่ 2

ชาวจุฬาฯ สามัคคี ประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน ร่วมกับโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าฟื้นฟูและช่วยเหลือน้องๆ ในโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 2 และ 3 พฤศจิกายน 2562 โดยร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ทาสีรั้ว และห้องเรียน มอบวัสดุอุปกรณ์และเครื่องที่ใช้จำเป็นกับ 11 โรงเรียน ที่ได้รับผลกระทบในอําเภอวารินชำราบ อําเภอพิบูลมังสาหาร และอำเภอเมืองอุบลราชธานี

ได้แก่ โรงเรียนบ้านกุดชุม โรงเรียนบ้านคูสว่าง โรงเรียนบ้านหาดสวนยา โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว โรงเรียนบ้านผักหย่า โรงเรียนบ้านไร่ใต้ โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม โรงเรียนบ้านคูเดื่อ และโรงเรียนบ้านหนองกินเพล

กว่า 100 ชีวิตจากจุฬาฯ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในระยะฟื้นฟู พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี “จุฬาฯ สามัคคี” ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ปลูกต้นกล้าแห่งความดี “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พร้อมด้วย กลุ่มจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. คณาจารย์ นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันหลายคณะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดยผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ ผศ.สรายุทธ ทรัพย์สุข สมาคมนิสิตเก่าและนิสิตเก่าหอพัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นครั้งที่ 2 ที่ทำต่อเนื่องกันมาจากครั้งก่อน

วันที่ 2 พฤศจิกายน คณะจิตอาสา จุฬาฯ สามัคคีแยกเป็น 3 คณะ เพื่อกระจายกันไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ

คณะที่ 1 เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกุดชุม โรงเรียนบ้านคูสว่าง โรงเรียนบ้านหาดสวนยา และโรงเรียนบ้านกุดปลาขาว ในอําเภอวารินชำราบ

คณะที่ 2 ไปที่โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว โรงเรียนบ้านผักหย่า โรงเรียนบ้านไร่ใต้ โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ และโรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม ในอําเภอพิบูลมังสาหาร

คณะที่ 3 ไปโรงเรียนบ้านคูเดื่อ ที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้ง 3 คณะ ได้ช่วยกันทำความสะอาด ทาสีห้องเรียนและรั้วโรงเรียน มอบวัสดุอุปกรณ์และเครื่องที่ใช้จำเป็น และมอบหนังสือให้แก่โรงเรียน

วันที่ 3 พฤศจิกายน ในช่วงเช้า คณะจิตอาสา จุฬาฯ สามัคคี เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองกินเพล ในอำเภอวารินชำราบ ร่วมกันทาสีห้องเรียน ห้องน้ำ และรั้วโรงเรียน จัดห้องสมุด พร้อมทั้งมอบหนังสือให้แก่โรงเรียน และมอบวัสดุอุปกรณ์รวมถึงชุดเครื่องดนตรีวงดุริยางค์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยในช่วงเที่ยงคณะนิสิตจุฬาฯ ร่วมแจกจ่ายอาหารโรงครัวพระราชทานและรับประทานอาหารกลางวัน ก่อนที่จะเดินทางกลับในช่วงบ่าย

ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ จากชาวจุฬาฯ กลุ่มจิตอาสา และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (ศอญ.จอส.904) ที่คอยให้คำแนะนำและการสนับสนุนเป็นอย่างดี ซึ่งสร้างรอยยิ้ม สร้างสุข ให้กับนิสิตที่เข้าร่วม รวมถึงกลุ่มจิตอาสา และคนในพื้นที่ทุกคนอย่างแท้จริง

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight