ดูหนังออนไลน์
General

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ 3 ราย

วันนี้ (1 พ.ย.)  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่องพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ใจความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ดังนี้

  1. นายบดินทร์ ติระพัฒน์ เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10 ชั้นที่4
  2. นายนภสินธุ์ จินดาวัฒนะ เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10 ชั้นที่4
  3. นายพิทักษ์ อนุสรณ์ เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10 ชั้นที่4

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม พุทธศักราช 2562

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่4 ในรัชกาลปัจจุบัน

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team