ดูหนังออนไลน์
Politics

โพลชี้ชัดประชาชนเชื่อ สหรัฐตัด ‘จีเอสพี’ โยงแบน 3 สารพิษ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การแบน 3 สารเคมีกับการถูกตัดจีเอสพี” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,258 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการแบน 3 สารเคมี ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส กับการถูกตัดจีเอสพีสินค้าไทยจากประเทศสหรัฐอเมริกา

จากการสำรวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อมติของ “คณะกรรมการวัตถุอันตราย” ให้ยกเลิกการใช้สารเคมีการเกษตร 3 ตัว พบว่า ร้อยละ 55.72 ระบุว่า เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะควรยกเลิกตั้งนานแล้วเนื่องจากเป็นอันตรายต่อร่างกายทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค ขณะที่บางส่วนระบุว่า ต่างชาติยกเลิกการใช้สารเคมีไปนานแล้วประเทศไทยก็ควรที่จะยกเลิกการใช้สารเคมีบ้าง

ร้อยละ 19.08 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะสารพิษส่งผลเสียต่อร่างกายทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค และเห็นใจชาวเกษตรกรที่ต้องใช้สารเคมี , ร้อยละ 10.18 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะเกษตรกรยังจำเป็นต้องใช้เพื่อกำจัดวัชพืชบางชนิดที่สารอื่นใช้ไม่ได้ และยังไม่มีสารเคมีตัวใหม่เข้ามาทดแทน และร้อยละ 15.02 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะเกษตรกรค่อนข้างมีรายได้น้อย ถ้าเปลี่ยนสารเคมีใหม่อาจจะต้องลงทุนเยอะ และรัฐบาลยังไม่มีสารเคมีตัวใหม่มาทดแทน ควรที่จะชะลอไม่ควรที่จะยกเลิกเลย

เมื่อถามถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างการที่อเมริกาตัดจีเอสพีสินค้าไทย กับการยกเลิกการใช้สารเคมีการเกษตร 3 ตัว พบว่า ร้อยละ 21.30 ระบุว่า เกี่ยวข้องกันแน่นอน เพราะอเมริกาเป็นประเทศผลิตสารเคมี การที่ไทยยกเลิกใช้อาจทำให้เสียผลประโยชน์ในเรื่องรายได้ที่ขาดหายไป , ร้อยละ 27.90 ระบุว่า ค่อนข้างเกี่ยวข้องกัน เพราะเมื่อไทยยกเลิกสารเคมีอเมริกาตัดจีเอสพีสินค้าไทยทันที ทำให้เห็นว่าเป็นการโต้ตอบจากทางอเมริกาอย่างชัดเจน

ร้อยละ 7.95 ระบุว่า ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกัน เพราะเป็นนโยบายของอเมริกาอยู่แล้ว เป็นการกีดกันทางการค้าปกติ และหากจะยกเลิกรัฐบาลก็ควรจะชี้แจงให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ , ร้อยละ 27.98 ระบุว่า ไม่เกี่ยวข้องกันเลย เพราะสินค้าที่อเมริกาตัดจีเอสพีบางตัวก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสารเคมี และน่าจะเป็นผลดีมากกว่าที่ไทยส่งจะได้ส่งออกสินค้าปลอดสารเคมี และร้อยละ 14.87 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ/ไม่ทราบ

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight