ดูหนังออนไลน์
Business

การบินไทยเซ็น 5 ปีซื้อ ’ผัก-ผลไม้’ อตก.ผลิตอาหารป้อน 60 สายการบิน

การบินไทยร่วมลงนามกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) สนับสนุนสินค้าจากเกษตรกรไทย

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามความร่วมมือในการจัดหาวัตถุดิบ และสินค้าทางการเกษตร ระหว่างกระทรวงคมนาคม โดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)  โดยมี นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ การบินไทย และ นางณัฐวีย์ ชัยมาลา รองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรร่วมลงนาม พร้อมด้วย นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ประธานกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน การบินไทย และ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย

นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน การบินไทย เปิดเผยว่า บริษัท การบินไทยมีฝ่ายครัวการบินดำเนินการผลิตอาหารเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบินการบินไทยและสายการบินลูกค้ามากกว่า 60 สายการบิน

นอกจากนี้ยังดำเนินธุรกิจภาคพื้นที่เกี่ยวข้องกับอาหาร อาทิ ภัตตาคารเยลโล ออร์คิด และร้านพัฟ แอนด์ พาย จำหน่ายแซนวิช เบเกอรี่ สลัด และอาหารพร้อมทาน โดยมีกระบวนการผลิตอาหารและบริการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ทั้ง GMP, HACCP, ISO ในด้าน Quality, hygiene and Safety Standard จึงมีความต้องการผัก ผลไม้ อาหารสด และผลิตภัณฑ์ ที่มีความปลอดภัยปราศจากสารเคมี สารตกค้าง และสารปนเปื้อนต่างๆ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

โอกาสนี้ กระทรวงคมนาคมโดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

การบินไทยจะสนับสนุนรับซื้อสินค้าเกษตร ทั้งผัก ผลไม้ และอาหารสด ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษ และสิ่งปนเปื้อน ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานการผลิต (จี เอ พี/ออร์แกนิค ไทยแลนด์) ตลอดจนผลิตภัณฑ์ และสินค้าที่ได้การรับรองเครื่องหมายฮาลาล จากเกษตรกรไทย โดยมีองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นผู้ดำเนินการจัดหา และควบคุมสินค้าดังกล่าวให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานที่ดี รวมทั้งดำเนินการ และปรับปรุงคุณภาพของสินค้าเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค และอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถตรวจสอบแหล่งผลิตและแหล่งที่มาให้เป็นตามมาตรฐานที่การบินไทยกำหนด เพื่อให้ลูกค้าของการบินไทยมั่นใจได้ว่าจะได้บริโภคอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สร้างเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยอีกด้วย

การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันครั้งนี้ ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้า และการบริการแบบไทย โดยคนไทย ด้วยอาหารจากวัตถุดิบคุณภาพ ปลอดสารพิษ ตามพันธกิจหลักในการให้บริการของการบินไทยด้วยเสน่ห์แห่งความเป็นไทยบนมาตรฐานระดับสากล เพื่อส่งมอบการบริการที่ดีที่สุดระดับพรีเมียมตลอดการเดินทาง

Add Friend Follow
KANYAPORN PHUAKVISUTHI